คู่มือให้บริการประชาชน

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์ห... (402)   ข้อปฏิบัติและมาตรการเพื่อการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร... (369)  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้า... (347)  ข้อมูลด้านการประมง ตัวชี้วัดรอบ2/2564 จังหวัดจันทบุรี  (340)  ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ปี ๒๕๖๔ อำเภอขลุง  (260)  ประชุมชี้แจงกรณีปัญหาความเดือดร้อนการทำประมง อำเภอแหลสิงห์  (216)  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ และการประชุ... (214)  ประชาสัมพันธ์ "ฤดูน้ำแดง" อำเภอเมืองจันทบุรี-อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  (200)  ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ปี ๒๕๖๔ อำเภอเมือง-... (200)  บูรณาการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ อำเภอแหลมสิงห์... (199)