โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2559


โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2559 


โครงสร้างกรมประมงตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2559