การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง


การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง 

 บริการประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประมง


ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)

             1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)
"เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ" หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แต่ไม่รวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการกีฬาหรือสันทนาการ หรือกิจการอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ไม่สอดคล้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่

                1.1 โรงเพาะฟัก/อนุบาลสัตว์น้ำ
                1.2 ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ

คุณสมบัติเกษตรกร

     กรณีบุคคลธรรมดา

 •  มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ หากยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองของผู้นั้น

      กรณีนิติบุคคล

ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

 • แบบ ทบ 1 – 1 ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น
 • สำเนาเอกสารแสดงสิทธิ์ใช้ที่ดิน ดังต่อไปนี้
  • โฉนดที่ดิน
  • น.ส. 3 /น.ส. 3 ก
  • สปก. 4 – 01
  • สค. 1
  • กสน. 3 หรือ กสน. 5 (กรณีอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์)
  • พ.ส. 23 (กรณีอยู่ในพื้นที่ป่าสงวน)
  • ส.ท.ก. (กรณีสิทธิทำกินอยู่ในเขตป่าสงวน)
  • หากไม่สามารถนำเอกสารมาแสดงข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินได้ให้ใช้แบบแสดงข้อมูลที่ดิน ทบ. 1 -2 โดยมีผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน/นายก อบต. /นายกเทศมนตรี ในท้องที่ที่สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั้นตั้งอยู่ให้การรับรอง หรือแสดงเอกสารหลักฐานการทำประชาคมแทนก็ได้
 • พิกัดบ่อเลี้ยง พร้อมรูปถ่ายเกษตรกรคู่กับบ่อเลี้ยง
 • หลักฐานที่แสดงว่ามีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง เช่น ใบเสร็จซื้อลูกพันธุ์ปลา ใบเสร็จซื้ออาหารปลา ฯลฯ

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน

 • เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกรอกข้อความในแบบ ทบ 1-1 ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 • เกษตรกรเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอตามที่กำหนด
 • เกษตรกรยื่นแบบ ทบ 1-1 ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอให้แก่ประมงอำเภอในพื้นที่

สถานที่ขึ้นทะเบียน 

       ณ สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือสำนักงานประมงอำเภอท้องที่ที่สถานที่ดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตั้งอยู่

อายุของทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

มีกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการขึ้นทะเบียน และหากประสงค์จะต่ออายุทะเบียนให้ยื่นความจำนงต่ออายุภายใน 60 วัน ก่อนทะเบียนจะหมดอายุ

          เกษตรกรมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรายปี ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ครบรอบปี ณ สถานที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

 

ภาค/จังหวัด ข้อมูลเกษตรกร ทบ.1
เลี้ยงแบบยังชีพ-ปลาน้ำจืด พื้นที่เลี้ยง (ไร่) เลี้ยงแบบพาณิชย์-ปลาน้ำจืด พื้นที่เลี้ยง (ไร่) รวม (ไร่) บุคคลธรรมดา นิติบุคคล รวม
  เพชรบูรณ์ 9,424 11,005.97 304 3,278.92 14,574.50 9,695 3 9,699
    หล่มเก่า 2,068 1,478.03 3 10.5 1,488.53 2,070 0 2,070
    เมืองเพชรบูรณ์ 1,766 3,186.59 175 2,627.12 5,813.12 1,917 1 1,918
    หล่มสัก 1,131 1,188.28 41 80 1,268.28 1,175 0 1,175
    ศรีเทพ 1,004 1,069.00 5 22.77 1,378.29 1,001 0 1,001
    วิเชียรบุรี 795 1,068.75 38 131.25 1,200.00 835 1 836
    ชนแดน 753 841.78 2 1.25 843.03 755 0 755
    หนองไผ่ 736 824.47 21 30.19 854.66 757 0 757
    วังโป่ง 425 485.39 2 1.72 487.04 426 0 426
    บึงสามพัน 376 566.78 16 369.12 935.90 392 1 393
    เขาค้อ 353 279.90 1 5 284.90 350 0 350
    น้ำหนาว 17 17.00 0 0 20.75 17 0 17

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566

          2. การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)
"ผู้ประกอบการด้านการประมง" หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการเกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำตามที่กรมประมงกำหนด ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการด้านการประมง 9 ประเภท คือ

        2.1 โรงงานอาหารผลิตสัตว์น้ำ
         2.2 ผู้ค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ
        2.3 แพ/พ่อค้าคนกลาง/ผู้รวบรวมสัตว์น้ำ
        2.4 สถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น
        2.5 สถานประกอบการห้องเย็น
        2.6 สถานประกอบการแปรรูปพื้นเมือง
        2.7 โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ มีโรงงาน 2 ประเภท คือ
              2.7.1 ห้องเย็น หมายถึง ห้องเย็นที่ประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ เช่น แช่เย็น/แช่แข็ง แปรรูป ฯลฯ
              2.7.2 สัตว์น้ำบรรจุกระป๋อง
        2.8 ผู้นำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ
        2.9 ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำอื่น ๆ

คุณสมบัติเกษตรกร

     กรณีบุคคลธรรมดา

 •  มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ หากยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองของผู้นั้น

      กรณีนิติบุคคล

ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

 • แบบ ทบ 2 – 1 ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และมีผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตไม่เกินหกเดือน
 • หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) พร้อมหนังสือมอบอำนาจ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจสำหรับคนต่างด้าว (กรณีที่เป็นคนต่างด้าว) หรือ สำเนาใบอนุญาตอื่นๆ

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน

 1. ผู้ประกอบการด้านการประมง กรอกข้อความในแบบ ทบ 2-1 ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 2. ผู้ประกอบการด้านการประมง เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอตามที่กำหนด
 3. ผู้ประกอบการด้านการประมง ยื่นแบบ ทบ 2-1 ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอให้แก่ประมงอำเภอในพื้นที่

สถานที่ขึ้นทะเบียน 

        ณ สำนักงานประมงจังหวัด หรือสำนักงานประมงอำเภอท้องที่ที่สถานที่ดำเนินการตั้งอยู่

อายุของทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง

       มีกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการขึ้นทะเบียน และหากประสงค์จะต่ออายุทะเบียนให้ยื่นความจำนงต่ออายุภายใน 60 วัน ก่อนทะเบียนจะหมดอายุ

ภาค/จังหวัด ข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมง ทบ.2
ผู้ประกอบการด้านการประมง-บุคคลธรรมดา ผู้ประกอบการด้านการประมง-นิติบุคคล รวม     
  เพชรบูรณ์ 17 5 22
    เมืองเพชรบูรณ์ 11 3 14
    ชนแดน 1 0 1
    หล่มสัก 3 2 5
    หล่มเก่า 0 0 0
    วิเชียรบุรี 0 0 0
    ศรีเทพ 0 0 0
    หนองไผ่ 1 0 1
    บึงสามพัน 1 0 1
    น้ำหนาว 0 0 0
    วังโป่ง 0 0 0
    เขาค้อ 0 0 0

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566

 

ดาวน์โหลดเอกสารการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ mail (คลิกเอกสารด้านล่าง)

แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1-1) 
แบบแสดงข้อมูลที่ดิน (ทบ.1-2) 
แบบรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ทบ.1-3) 
แบบหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน (ทบ.-14)
แบบคำขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1-5)
แบบแจ้งการเลี้ยงสัตว์น้ำรายปี (ทบ.1-6)
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1-7)
แบบยกเลิกการขึ้นทะเบียนและผู้ประกอบการ (ทบ.1-8)
คำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านประมง  (ทบ.2-1)
คำขอต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (2-2)