การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA 2566


การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA 2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


1.โครงสร้าง

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/personel/51

2.ข้อมูลผู้บริหาร

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20230124145750_1_file.jpg

3.อำนาจหน้าที่

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200630160726_1_file.pdf

4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

https://www4.fisheries.go.th/local/pic_activities/202202171354041_pic.pdf

5.ข้อมูลการติดต่อ

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fpo-sukhothai

6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

https://www4.fisheries.go.th/dof/service_item/23/8/0/0

7.ข่าวประชาสัมพันธ์

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fpo-sukhothai

8.Q&A

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/webboard/topic_page/fpo-sukhothai

9.Social Network

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005379615983

10.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_blog2/51/167427/117

11.แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

 

 

12.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220421152153_1_file.pdf

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220421152153_2_file.pdf

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220421152153_3_file.pdf

13.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220421163811_1_file.pdf

14.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

https://www4.fisheries.go.th/dof/list_main/4 (บริการประชาชน)

15.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200428145416_1_file.pdf

16.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

https://www4.fisheries.go.th/local/pic_activities/202204211500521_pic.pdf

17.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220422115227_1_file.pdf

18.E–Service

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fpo-sukhothai

19.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220422113405_1_file.pdf

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220422113405_2_file.pdf

20.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220422111123_1_file.pdf

21.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220211094906_1_file.pdf

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220422133443_1_file.pdf

22.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220422140410_1_file.pdf

23.นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220422110440_1_file.pdf

24.การดำเนินการตามนโยบายหรือผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220422110440_1_file.pdf

25.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/186/104966

26.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

https://drive.google.com/file/d/1GP46M7RyjZJWZ81LZaxu8uo_-RbX_fzR/view

27.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220422102235_1_file.pdf

28.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_qr_group/51/9182

29.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220422102756_1_file.pdf

30.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/51/133193

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/51/133192

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/51/129313

31.ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

https://www4.fisheries.go.th/activities_pic/20220411170230nogift-2.jpg

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/51/134508

32.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 

33.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 

34.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220422105329_1_file.pdf

35.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220422104502_1_file.pdf

36.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220422132314_1_file.pdf

37.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220422132219_1_file.pdf

38.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220422132314_1_file.pdf

 

39.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

40.การขับเคลื่อนจริยธรรม

 

41.การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน