คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 ข้อมูลองค์กร  โครงสร้างหน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 6406/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๒

กำหนดเขตพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
กำหนดเขตพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช

กำหนดเขตพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้

กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. ๒๕๖๐

คำสั่งคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัด

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ปี 2561

รายงานการประชุม

ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 มีนาคม 2560

ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีพนมมาศ