ข้อมูลสำนักงานสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

 เฉพาะสมาชิก! เนื้อหานี้เฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุญาต

สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ 055444223 โทรสาร 0882781367

อีเมลล์ fpo.uttaradit@gmail.com

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

รัฐบาลได้เข้าถึงปัญหาของการประกอบอาชีพด้านการประมง เพื่อพัฒนาเกษตรกรและสถิติด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ผลผลิตจากแหล่งน้ำ จึงจัดตั้งสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2507 ประมงจังหวัดคนแรก คือ นายเผือด บุญทอง

ทำเนียบประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

1. นายเผือด         บุญทอง           พ.ศ. ๒๕๐๗ - พ.ศ. ๒๕๐๙

2. นายจำเนียร      กิติสาร            พ.ศ. ๒๕๐๙ - พ.ศ. ๒๕๑๒

3. นายธีรวัฒน์      ธีรกสิร์           พ.ศ. ๒๕๑๒ - พ.ศ. ๒๕๑๙

4. นายถัด           หลาวทอง        พ.ศ. ๒๕๑๙ - พ.ศ. ๒๕๒๑

5. นายชุบ           ศิลปะชัย         พ.ศ. ๒๕๒๑ - พ.ศ. ๒๕๒๕

6. นายสว่าง         ชัยศรี             พ.ศ. ๒๕๒๕ - พ.ศ. ๒๕๒๗

7. นายเนื่อง         ขวัญคีรี           พ.ศ. ๒๕๒๗ - พ.ศ. ๒๕๓๕

8. นายสุชาติ        วิเชียรสรรค์      พ.ศ. ๒๕๓๕ - พ.ศ. ๒๕๓๙

9. นายบุญช่วย      แววงาม           พ.ศ. ๒๕๓๙ - พ.ศ. ๒๕๔๐

10. นายเนื่อง         ขวัญคีรี           พ.ศ. ๒๕๔๐ - พ.ศ. ๒๕๔๒

11. นายชนะ         จุลเวช             ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓

12. นายสำรวย       สุนทรวิภาส      ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓

13. นายสุธา           เภรีภาส           ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

14. นายจำเริญ       บรรเรียนกิจ      ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘

15. นางนิตยา        ทักษิญ            ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓

16. นายฐปกรณ์      สาสุนีย์            ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ – 30 กันยายน พ.ศ. 2558

17. นายสังวาลย์     ดูระยับ             (รักษาราชการ) 1 ตุลาคม 2558 - 30 พฤษภาคม 2559

18. นายภาณุวิชญ์    กันทะ            1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน 2560

19. นายฐาปกรณ์    ลิ่มบรรจง          (รักษาราชการ) 1 ตุลาคม 2560 - 20 กุมภาพันธ์ 2561

20. นายนิพนธ์ อุปการัตน์               21 กุมภาพันธ์ 2561 - 6 มกราคม 2564

21. นายสันติพันธุ์ โชติดิลก             (รักษาราชการ) 7 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2564

22 ดร.อนุวัติ อุปนันทไชย               22 กุมภาพันธ์ 2564 - ปัจจุบัน

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (15,165)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (11,045) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,562) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,504) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (2,013) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,010) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (1,984) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,871) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,814) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,739) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,609) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,601) งานทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,542) ราคาลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่ายที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์.. (1,521) นายยก 4.0.. (1,500) ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,485) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,472)  คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,394) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,391) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (1,375)