สถานการณ์ด้านการประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 


ธันวาคม 2562

การเลี้ยงปลาในกระชังในจังหวัดอุตรดิตถ์