ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์


ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 ข้อมูลองค์กร  โครงสร้างหน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ทำเนียบประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

1. นายเผือด         บุญทอง           พ.ศ. ๒๕๐๗ - พ.ศ. ๒๕๐๙

2. นายจำเนียร      กิติสาร            พ.ศ. ๒๕๐๙ - พ.ศ. ๒๕๑๒

3. นายธีรวัฒน์      ธีรกสิร์           พ.ศ. ๒๕๑๒ - พ.ศ. ๒๕๑๙

4. นายถัด           หลาวทอง        พ.ศ. ๒๕๑๙ - พ.ศ. ๒๕๒๑

5. นายชุบ           ศิลปะชัย         พ.ศ. ๒๕๒๑ - พ.ศ. ๒๕๒๕

6. นายสว่าง         ชัยศรี             พ.ศ. ๒๕๒๕ - พ.ศ. ๒๕๒๗

7. นายเนื่อง         ขวัญคีรี           พ.ศ. ๒๕๒๗ - พ.ศ. ๒๕๓๕

8. นายสุชาติ        วิเชียรสรรค์      พ.ศ. ๒๕๓๕ - พ.ศ. ๒๕๓๙

9. นายบุญช่วย      แววงาม           พ.ศ. ๒๕๓๙ - พ.ศ. ๒๕๔๐

10. นายเนื่อง         ขวัญคีรี           พ.ศ. ๒๕๔๐ - พ.ศ. ๒๕๔๒

11. นายชนะ         จุลเวช             ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓

12. นายสำรวย       สุนทรวิภาส      ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓

13. นายสุธา           เภรีภาส           ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

14. นายจำเริญ       บรรเรียนกิจ      ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘

15. นางนิตยา        ทักษิญ            ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓

16. นายฐปกรณ์      สาสุนีย์            ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ – 30 กันยายน พ.ศ. 2558

17. นายสังวาลย์     ดูระยับ             (รักษาราชการ) 1 ตุลาคม 2558 - 30 พฤษภาคม 2559

18. นายภาณุวิชญ์    กันทะ            1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน 2560

19. นายฐาปกรณ์    ลิ่มบรรจง          (รักษาราชการ) 1 ตุลาคม 2560 - 20 กุมภาพันธ์ 2561

20. นายนิพนธ์ อุปการัตน์               21 กุมภาพันธ์ 2561 - 6 มกราคม 2564

21. นายสันติพันธุ์ โชติดิลก             (รักษาราชการ) 7 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2564

22 ดร.อนุวัติ อุปนันทไชย               22 กุมภาพันธ์ 2564 - ปัจจุบัน