คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ (Fisheries Co-ordinator : FC)


คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ (Fisheries Co-ordinator : FC) 


ปีงบประมาณ 2564

คำสั่งสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ คำสั่งที่ 14/2564 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง-จังหวัดอุตรดิตถ์

แผนผังภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง-จังหวัดอุตรดิตถ์

ปีงบประมาณ 2563

รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/63 วันที่ 6 มกราคม 2564

รายงานการประชุม ครั้งที่ 11/63 วันที่ 17 ธันวาคม 2563

รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/63 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/63 วันที่ 30 กันยายน 2563

รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/63 วันที่ 9 กันยายน 2563

รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/63 วันที่ 7 สิงหาคม 2563

รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/63 วันที่ 23 มิถุนายน 2563

รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/63 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/63 วันที่ 16 มกราคม 2563