จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3)


จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง