จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง