ทำเนียบ ประมงจังหวัด 


ทำเนียบ ประมงจังหวัดบึงกาฬ

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง
1  นายยอดรักษ์  ปลอดอ่อน 16 มิถุนายน 2554  – 30 มีนาคม 2558
2  นายสุวิทย์  คชสิงห์        16 เมษายน 2558  – 15 มกราคม 2560
3  นายสุพรม  พวงอินทร์        27 กุมภาพันธ์ 2560  – 18 ธันวาคม 2561
4 นายวรพงษ สาระรัตน์  7 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน