โครงการธนาคารผลผลิตเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ปี 2564


โครงการธนาคารผลผลิตเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ปี 2564 


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับประมงอำเภอศรีวิไล รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอบึงโขงหลง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย และคณะกรรมการโครงการธนาคารผลผลิตเกษตร  (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปี 2564  ร่วมกันสร้างคอกปุ๋ยหมัก เพื่อเป็นอาหารเสริมให้กับสัตว์น้ำ และประเมินปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ก่อนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ แหล่งน้ำห้วยน้ำเย็น ม.6 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ