ประวัติหน่วยงาน 


สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

ประวัติความเป็นมา

    สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากมีพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ  และ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีมติเห็นชอบ ซึ่งจัดตั้งตามคำสั่งกรมประมง ที่ 348/2554 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2554เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประมงและการให้บริการแก่ชาวประมง เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเช่าอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว สถานที่ตั้ง เลขที่ 70 หมู่ 10 บ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ และได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหม่มายัง เลขที่ 605/3 หมู่ 7 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 ปัจจุบันได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหม่มายังศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จนถึงปัจจุบัน โทร./โทรสาร.04249 2473