บุคลากร สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

นายโยธิน เทอดวงศ์วรกุล

ประมงจังหวัดบึงกาฬ
(อำนวยการต้น)
    


นายธวัชชัย อาจวิชัย

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นางสาวณัฐธิตา ทองปัญญา

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)
    
จ่าเอกปรีชา พรเจริญ

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางสาวกัลยาณี เจริญสุข

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
ว่าง


    
ว่าง


    


นายนที ศรีรัตน์

ประมงอำเภอเมืองบึงกาฬ
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายวุฒิชัย วงษ์จันทร์

ประมงอำเภอศรีวิไล
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายอำนาจ คล่องแคล่ว

ประมงอำเภอโซ่พิสัย
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายคงเดช ยะสะกะ

ประมงอำเภอเซกา
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายเพรียว เพริศแก้ว

ประมงอำเภอปากคาด
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายประวิทย์ คันธะด้วง

ประมงอำเภอพรเจริญ
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นางสาววิจิตรา วรกา

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวเอื้อมพร บัวพัฒน์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    
นายวันเฉลิม ศรีบุตรดี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวิจักริน สุ่มมาตย์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายวีรวัฒน์ ป้องโล้

เจ้าหน้าที่บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวแววดาว ป้องโล้

พนักงานรักษาความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายจักรพันธ์ กองกาล

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000      buengkanfisheries@hotmail.co.th   042492473   042492473