บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ
นายวรพงษ สาระรัตน์

ประมงจังหวัดบึงกาฬ
    


นายธวัชชัย อาจวิชัย

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางสาวณัฐธิตา ทองปัญญา

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
    
นางสาวกัลยาณี เจริญสุข

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นายนที ศรีรัตน์

ประมงอำเภอเมืองบึงกาฬ
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายวุฒิชัย วงษ์จันทร์

ประมงอำเภอศรีวิไล
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
จ่าเอกปรีชา พรเจริญ

ประมงอำเภอเซกา
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายทองสุข ฝาเทพ

ประมงอำเภอโซ่พิสัย
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายเพรียว เพริศแก้ว

ประมงอำเภอบุ่งคล้า
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายประวิทย์ คันธะด้วง

ประมงอำเภอบึงโขงหลง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายณัฐพงษ์ โพธิ์พันธ์

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นายอำนาจ จิตชัยศรี

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นางสาววิจิตรา วรกา

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวเอื้อมพร บัวพัฒน์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    
นายวันเฉลิม ศรีบุตรดี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวิจักริน สุ่มมาตย์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายปรเมษฐ สุขะปรเมษฐ

เจ้าหน้าที่บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวแววดาว ป้องโล้

พนักงานรักษาความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000