บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ
นายประจวบ เจี้ยงยี่

ประมงจังหวัดบึงกาฬ
(อำนวยการต้น)
    


นายธวัชชัย อาจวิชัย

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางสาวณัฐธิตา ทองปัญญา

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)
    
จ่าเอกปรีชา พรเจริญ

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางสาวกัลยาณี เจริญสุข

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
ว่าง


    
นายอำนาจ จิตชัยศรี

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นายนที ศรีรัตน์

ประมงอำเภอเมืองบึงกาฬ
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายวุฒิชัย วงษ์จันทร์

ประมงอำเภอศรีวิไล
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายอำนาจ คล่องแคล่ว

ประมงอำเภอโซ่พิสัย
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายคงเดช ยะสะกะ

ประมงอำเภอเซกา
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายเพรียว เพริศแก้ว

ประมงอำเภอปากคาด
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายประวิทย์ คันธะด้วง

ประมงอำเภอพรเจริญ
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นางสาววิจิตรา วรกา

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวเอื้อมพร บัวพัฒน์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    
นายวันเฉลิม ศรีบุตรดี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวิจักริน สุ่มมาตย์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายวีรวัฒน์ ป้องโล้

เจ้าหน้าที่บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวแววดาว ป้องโล้

พนักงานรักษาความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายรชานนท์ ศาลาทอง

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000