วิสัยทัศน์ พันธกิจ 


สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

สังกัด กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิสัยทัศน์ กรมประมง

        “มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน”

พันธกิจ กรมประมง

          1.  พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงทุกประเภทให้ได้รับมาตรฐาน

          2.  เพิ่มผลผลิตในแหล่งเพาะเลี้ยงและแหล่งทรัพยากรอื่น

          3.  บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ

          4.  พัฒนาการวิจัยและเทคโนโลยีทางการประมง

          5.  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร

วิสัยทัศน์สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

          “ นำเกษตรกรประมงสู่เศรษฐกิจพอเพียง ผลิตอาหารประมงอย่างปลอดภัย บริหารทรัพยากรประมงให้ยั่งยืน ”

พันธกิจ

         1. เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแหล่งน้ำต่างๆ

         2. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงให้ได้มาตรฐาน

         3. บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า

ประเด็นยุทธศาสตร์

         1. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

         2.พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงให้ได้มาตรฐาน

         3. บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและหลากหลาย

เป้าประสงค์

          1. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

          2. สินค้าประมงให้ได้มาตรฐานและคุณภาพเป็นเลิศเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน

          3. ทรัพยากรสัตว์น้ำมีความยั่งยืนและคงความหลากหลายทางชีวภาพ