วิสัยทัศน์และพันธกิจ 


วิสัยทัศน์ (กรมประมง)

"มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้นำและสร้างความมั่นคงอาหารด้านประมงของประเทศ ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตทุกระดับ
  2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตลอดห่วงโซ่การผลิตให้ได้รับมาตรฐานของไทยและสากล
  3. กำกับและควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อให้มีผลผลิตใช้อย่างยั่งยืนและคงความหลากหลาย ทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมง และภาคประชาชน ในภาคการจัดการทรัพยากรในชุมชน
  4. ส่งเสริมและผลักดันให้ศึกษาวิจัยทางวิชาการทุกสาขาการประมง รวมทั้งการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ที่ต่อยอดจากงานวิจัย เพื่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า
  5. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบ รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ

วิสัยทัศน์ (กองวิจัยและพัมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง )

              พัฒนางานวิจัยด้านการเเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

ค่านิยม  " มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัย ทำงานเป็นทีม ถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น "

พันธกิจ

1.ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า

2.ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการเพิ่มผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3.ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งให้ได้คุณภาพและมาตรฐานระดับชาตอและสากล

4.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบ

การวิเคราะห์ SWOT:

จุดแข็ง Strength

          1.บุคลากรมีความรู้ ความสามารถด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

          2.มีพื้นที่ที่เหมาะสมรองรับต่อการพัฒนางานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง                          

          3.มีระบบการทำงานที่ภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง                                  

          4.สัตว์น้ำชายฝั่งที่ได้จากการเพาะเลี้ยงมีมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ระดับต้นๆของประเทศ         

          5.มีกระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบสัตว์น้ำชายฝั่งที่ส่งออกได้มาตรฐาน                                  

          6.บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  

จุดอ่อน Weaknesses                                                                                                   

1.นโยบายด้านงานวิจัยขาดความชัดเจน ไม่ต่อเนื่อง และบางส่วนไม่ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร                                          

2.ผู้วิจัยทำงานด้านงานบริการ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มากกว่างานวิจัย                             

3.ขาดแรงใจในการปฏิบัติงานทางด้านงานวิจัย                                                                

4.สิ่งก่อสร้าง เครื่องมืออุปกรณ์ ชำรุดและล้าสมัย ในการปฏิบัติงาน                                          

5.ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี่ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง                                     

6.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการนำกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติ                            

7.ขาดการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง                      

โอกาส Opportunity                                                                                                            

1.ค่านิยมในการบริโภคสัตว์น้ำเพื่อสุขภาพมีมากขึ้น                                                               

2.การผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงมีความสำคัญมากขึ้นเพื่อทดแทนการจับจากธรรมชาติ                 

3.สินค้าสัตว์น้ำเป็นที่ต้องการของตลาดโลก                                                                    

4.ภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสมต่อการเพาะเลี่ยงสัตว์น้ำ                                      

5.มีเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งได้สะดวก                  

6.มีระบบขนส่งและการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ในอนาคต             

7.มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตลอดห่วงโซ่อุปทาน                          

8.รัฐบาลมีนโยบายให้เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสัตว์น้ำของประเทศ                                

อุปสรรค Threat                                                                                                         

1.กฎระเบียบบางประการไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน                                                                  

2.งานที่ได้รับมอบหมายและงานสนับสนุนมากกว่าภารกิจหลัก                                            

3.การเกิดภัยธรรมชาติจากการเปลี่ยงแปลงภูมิอากาศโลกมีความรุนแรงมากขึ้น และไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ได้                                                                                                     

4.การขยายตัวของชุมชนและอุตสาหกรรมมีผลกระทบต่อพื้นที่ และคุณภาพแหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง