โครงสร้างและอัตรากำลัง 

 ข้อมูลองค์กร  โครงสร้างหน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ข้าราชการ  9  อัตรา

1.นางสาววราภรณ์  เดชบุญ      ผู้อำนวยการศูนย์

2.นายครรชิต  เขียวเล่ง          นักวิชาการประมงชำนาญการ

3.นางสาวเกสร  เทียรพิสุทธิ์   นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

4.นายเฉลิมพล  แก้วหมุน       นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

5.นายจักรกฤษ  นพรัตน์         นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

6.นายอาทิตย์  เม่งอำพัน        เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

7.นางวิไล  ทองก้อน              เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

8.นางสาวขวัญชนก ขวัญเพ็ชร  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

9.นางจีรนันท์  วิเศษรัตน์       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

ลูกจ้างประจำ 1 อัตรา

1.นางภคมน บำรุงศักดิ์          เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

พนักงานราชการ 28  อัตรา
1 น.ส.นูยาตี บินมะมิง เจ้าพนักงานประมง
2  น.ส.สุภัทรา เทพพรหม พนักงานห้องทดลอง
3 นายสานุสี บาตูเซ็ง นักวิชาการประมง
4 น.ส.อิสราภรณ์ มะตีเยาะ นักวิชาการประมง
5  นางสาคร บุญวรเพ็ชร์ พนักงานผู้ช่วยประมง
6 นายอันวา วัจนศิริ นักวิชาการประมง
7 นางประไพพิศ คงหมั่น เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
8 นางสาวทัศนีย์

 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
9 นางอำไพ ชินศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
10 นางปานจิต เขียวเล่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
11 นางภัชรินทร์ คงประเสริฐ พนักงานผู้ช่วยประมง
12 นายเชาวลิต พรหมสกุล พนักงานผู้ช่วยประมง
13  นายสมศักดิ์ สุวรรณพงศ์ พนักงานผู้ช่วยประมง
14  นายประทีป ฉาฉ่ำ

พนักงานผู้ช่วยประมง

15 นายสมนึก บุญวรเพ็ชร พนักงานผู้ช่วยประมง
16 นายเสรฐวุต อุสมา นายท้ายเรือ
17 นายกำจร ไกรน้อย พนักงานผู้ช่วยประมง
18 นายอาการียา บินบาการ์ นายท้ายเรือ
19 นายกฤษณะ ทองก้อน เจ้าหน้าที่ประมง
20 นายเมาทรี เจ๊ะโซ๊ะ พนักงานผู้ช่วยประมง
21 นายประเสริฐ์ สะแปอิง พนักงานผู้ช่วยประมง
22 นายสุธน

สุกสว่าง

พนักงานผู้ช่วยประมง
23 นายบุญมี  แสงสุวรรณ พนักงานผู้ช่วยประมง
24 นายกิจจา แสงอำภา คนงานประมง
25 นายนพดล พรรณยอด เจ้าหน้าที่ประมง
26 นายแวอาแซ  บือซา พนักงานผู้ช่วยประมง
2ึ7 นายแซมิง              กาเร็ง    พนักงานผู้ช่วยประมง

28   นายภรต     โศจิรัตน์                                 เจ้่าหน้าที่ประมง