โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงสร้างและอัตรากำลัง 

 เผยเเพร่: 2016-12-30 |  อ่าน: 1,651 ครั้ง


ข้าราชการ  8  อัตรา

1.นางสาววราภรณ์  เดชบุญ      ผู้อำนวยการศูนย์

2.นายครรชิต  เขียวเล่ง          นักวิชาการประมงชำนาญการ

3.นางสาวเกสร  เทียรพิสุทธิ์   นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

4.นายอาทิตย์  เม่งอำพัน        เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

5.นางวิไล  ทองก้อน              เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

6.-                                        นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

7.นางจีรนันท์  วิเศษรัตน์       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

8.นางสาวขวัญชนก ขวัญเพ็ชร  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ

1.นายสากรี  บินมูดอ             พนักงานประมงพื้นฐาน 2

2.นางภคมน บำรุงศักดิ์          เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

พนักงานราชการ 26  อัตรา
1 น.ส.นูยาตี บินมะมิง เจ้าพนักงานประมง
2  น.ส.สุภัทรา เทพพรหม พนักงานห้องทดลอง
3 นายสานุสี บาตูเซ็ง นักวิชาการประมง
4 น.ส.อิสราภรณ์ มะตีเยาะ นักวิชาการประมง
5  นางสาคร บุญวรเพ็ชร์ พนักงานผู้ช่วยประมง
6 นายอันวา วัจนศิริ นักวิชาการประมง
7 นางประไพพิศ คงหมั่น เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
8 นางวนิดา สกุลน้อย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
9 นางอำไพ ชินศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
10 นางปานจิต เขียวเล่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
11 นางภัชรินทร์ คงประเสริฐ พนักงานผู้ช่วยประมง
12 นายเชาวลิต พรหมสกุล พนักงานผู้ช่วยประมง
13  นายสมศักดิ์ สุวรรณพงศ์ พนักงานผู้ช่วยประมง
14  นายประทีป ฉาฉ่ำ

พนักงานผู้ช่วยประมง

15 นายสมนึก บุญวรเพ็ชร พนักงานผู้ช่วยประมง
16 นายประสงค์ บุญหา นายท้ายเรือ
17 นายกำจร ไกรน้อย พนักงานผู้ช่วยประมง
18 นายอาการียา บินบาการ์ นายท้ายเรือ
19 นายกฤษณะ ทองก้อน เจ้าหน้าที่ประมง
20 นายแก้ว สุวรรณศรี พนักงานผู้ช่วยประมง
21 นายประเสริฐ์ สะแปอิง พนักงานผู้ช่วยประมง
22 นายอุดม ยอดพันธ์ พนักงานผู้ช่วยประมง
23 นายบุญมี  แสงสุวรรณ พนักงานผู้ช่วยประมง
24 นายกิจจา แสงอำภา คนงานประมง
25 นายนพดล พรรณยอด เจ้าหน้าที่ประมง
26 นายแวอาแซ  บือซา พนักงานผู้ช่วยประมง
2ึ7 นายอรัญ            เจ๊ะอาแว พนักงานผู้ช่วยประมง

28   นายภรต     โศจิรัตน์                                 เจ้่าหน้าที่ประมง

 

งบเงินทุนหมุนเวียนฯ (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) 

1.นายเมาทรี    เจ๊ะโซ๊ะ             คนงานประมง

2.นางสุจินต์     เม่งอำพัน          คนงานประมง

3.นายแซมิง      กาเร็ง              คนงานประมง