ประวัติหน่วยงาน 


ประวัติความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำริกับนายอารีย์ สิทธิมังค์ รองอธิบดีกรมประมง เมื่อ พ.ศ.2524 ให้หาสถานที่จัดตั้งสถานีประมงน้ำกร่อย เพื่อเป็นหน่วยงานพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการประมงแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ชายทะเลจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียง ที่มีอาชีพทำการประมงขนาดเล็กและมีฐานะยากจน ให้มีความรู้เกี่ยวกับ การประมงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ พัฒนาอาชีพทางการประมงให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักวิธีการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ชายเลนเหล่านั้นอีกทางหนึ่งด้วยกรมประมงจึงได้ทำการศึกษาและ

ในการที่จะทำการจัดตั้งสถานี โดยเริ่มแรกจะตั้งที่ตำบลตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี มีเนื้อที่ที่ทำการสำรวจ 300 ไร่ และต่อมา จากการสำรวจปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่เหมาะสมที่จะตั้งสถานีฯ เพราะเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมถึงและมีพายุลมแรงในฤดูมรสุม เนื่องจากตั้งอยู่ในบริเวณชายทะเลเปิดไม่มีสิ่งกำบังคลื่นลม จึงได้ขอเปลี่ยนมาเป็นที่ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีเนื้อที่ 300 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินว่างเปล่าบริเวณชายทะเลชายฝั่งอ่าวปัตตานี มีความเหมาะสมมากกว่าพื้นที่แรกที่ทำการสำรวจ เพราะมีแหลมตาชีช่วยในการกำบังคลื่นลม และที่ดินตั้งอยู่ในอำเภอเมือง ซึ่งอยู่ระหว่างอำเภอหนองจิกกับอำเภอยะหริ่ง ทำให้ราษฎรทั้ง 3 อำเภอมาใช้บริการได้สะดวก แต่ปรากฏว่าที่ดินดังกล่าวทางจังหวัดไม่อนุญาตให้ดำเนินการจัดสร้างสถานีฯ ได้ เพราะเหตุว่าที่ดินในบริเวณดังกล่าวทางจังหวัดได้จัดให้เป็นเขตอุตสาหกรรมของจังหวัด และได้เสนอเรื่องให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อขอความร่วมมือกับทางนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และทางนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ตอบตกลงที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนในการจัดตั้งเรียบร้อย

กรมประมงจึงได้พิจารณาหาสถานที่ใหม่ โดยพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง ในการที่จะสามารถเข้าพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางการประมงในพื้นที่จังหวัดชายทะเลเหล่านี้ได้สะดวก จึงได้เลือกพื้นที่ชายฝั่งของแม่น้ำตากใบ ในเขตบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่เหมาะสมสำหรับจัดตั้งสถานีฯ เพราะจะสามารถสนองพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่ชายเลนบริเวณดังกล่าว ตลอดจนทำการพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และยังสามารถช่วยพัฒนาแหล่งน้ำกร่อยต่างๆ ในเขตจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ลุ่มแม่น้ำบางนรา ลุ่มแม่น้ำสายบุรี และลุ่มแม่น้ำโก-ลก เป็นต้น

          กรมประมงจึงได้เลือกบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่จัดตั้งสถานีประมงน้ำกร่อย เพื่อช่วยพัฒนาอาชีพประชาชน ตลอดจนแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น โดยหน้าที่และความรับผิดชอบของสถานีประมงน้ำกร่อยที่จัดตั้งขึ้น คือ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อจำหน่ายจ่ายแจกแก่เกษตรกร สาธิตส่งเสริมและแนะนำตลอดจนให้บริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำกร่อยและบริหารแหล่งน้ำต่างๆ ทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติในบริเวณชายฝั่ง เพื่อให้เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงและแหล่งผลิตสัตว์น้ำเหล่านี้ ทั้งทางด้านการบริโภคและจำหน่ายเพื่อเป็นการเพิ่ม   รายได้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป

          กรมประมงได้เริ่มก่อสร้างสถานีประมงน้ำกร่อยจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่ปี 2526 เป็นต้นมา โดยมีพื้นที่เป้าหมายสำหรับการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัดชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนล่าง คือจังหวัดปัตตานี  และจังหวัดนราธิวาส โดยสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ 92 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา ตั้งอยู่บนถนนสายนราธิวาส - ตากใบ ในเขต หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5 บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

          สถานีฯ เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2526 จนถึง ปี พ.ศ. 2532 จึงแล้วเสร็จ และสามารถเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการได้ในปีเดียวกัน  ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2532 โดยสถานีฯ ใช้ชื่อในวันเปิดทำการว่า “สถานีประมงน้ำกร่อยจังหวัดนราธิวาส”  ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2533 กรมประมงปรับโครงสร้างส่วนราชการใหม่  สถานีประมงน้ำกร่อยจังหวัดนราธิวาสจึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดนราธิวาส”  สังกัดศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสตูล กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และในปี พ.ศ. 2542 กรมประมงมีคำสั่งที่ 163/2542 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2542 เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในกองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัว จึงให้แบ่งส่วนราชการภายในกองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งใหม่ โดยในส่วนของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดนราธิวาสได้ถูกยกระดับขึ้นเป็น “ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส” สังกัดกองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รับผิดชอบพื้นที่เขตจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี มีสถานีในความรับผิดชอบ คือ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัด