หน้าที่รับผิดชอบ 


(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเล และการจัดการฟาร์ม

 (๒) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมในที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 (๓) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเลและสาหร่ายทะเล

(๔) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล

 (๕) ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล

 (๖) ศึกษา วิจัย และทดลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเล ในฟาร์ม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร

 (๗) ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล

 (๘) กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดหรือมาตรฐานสากล

(๙) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ ให้คําปรึกษาแนะนําด้านการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล

(๑๐) ให้บริการการตรวจวินิจฉัยคุณภาพดินและน้ำรวมทั้งกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล

 (๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ