ประวัติหน่วยงาน 

 เผยเเพร่: 2017-01-19  |  อ่าน: 1,696 ครั้ง


ประวัติการก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอำนาจเจริญ

 

                เดิมจังหวัดอำนาจ เจริญเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี ได้ก่อตั้งเป็นจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 เป็นจังหวัดที่ 75 ของประเทศไทย (ไม่นับรวมกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยก่อตั้งพร้อมกับจังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดสระแก้ว แต่จังหวัดอำนาจเจริญเป็นจังหวัดที่ 75 เพราะเรียงตามตัวอักษร แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองฯ อำเภอพนา อำเภอหัวตะพาน อำเภอเสนางคนิคม อำเภอปทุมราชวงศา อำเภอชานุมาน และอำเภอลืออำนาจ มีพื้นที่ประมาณ 3,076.23 ตารางกิโลเมตร
                กรมประมงมีนโยบายที่จะจัดตั้งสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการด้านวิชาการ และผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำ เป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชากรในจังหวัด อำนาจเจริญ และจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยด้านการประมง เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เหมาะสมมาใช้กับท้องถิ่นอีกด้วย
                กรมประมงจึงได้มีหนังสือที่ กษ 0524/21357 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2536 เรื่อง การขอใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอำนาจ เจริญ โดยกรมประมงมอบหมายให้นายพินิจ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ในขณะนั้น เป็นผู้พิจารณาจัดหา ซึ่งนายพินิจฯ ได้เสนอที่สาธารณป่าช้าบ้านโนนจาร หมู่ที่ 2 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เนื้อที่ 73 ไร่ เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดฯ ให้กรมประมงพิจารณา
                ต่อ มาเมื่อเดือนกันยายน 2537 กรมประมงได้แต่งตั้งให้นาย สุธา เภรีมาส มาดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธาฯ จึงได้สานต่อในการจัดหาที่ดินสำหรับเป็นที่ก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดจังหวัด อำนาจเจริญ ประมาณเดือนธันวาคม 2537 ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองฯ และสมาชิกสภาจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกันสำรวจจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสม ที่จะสร้างสถานีประมงฯ ดังกล่าว ซึ่งที่ดินที่เห็นว่าเหมาะสมคือที่สาธารณะประโยชน์บริเวณหมู่ที่ 2,7 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ มีเนื้อที่ประมาณ 142 ไร่  2 งาน 73 ตารางวา อยู่ติดกับลำเซบายสามารถเก็บน้ำได้ตลอดปี
                คณะบุคคลดังกล่าว ได้ปรึกษากับสมาชิกสภาตำบลนาหมอม้า เกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินบริเวณดังกล่าว เพื่อสร้างสถานีประมงฯ และ สภาตำบลนาหมอม้าได้จัดให้มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการขอใช้ที่ดินเพื่อ เป็นที่ก่อสร้างสถานีประมงฯ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2537 ซึ่งมีนาย สุธา เภรีภาส ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ และนายสมศักดิ์ รุ่งทองใบสุรีย์ นักวิชาการประมง 6ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานีในขณะนั้นเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมมี มติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กรมประมงใช้ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นสถานที่ก่อ สร้างสถานีประมงน้ำจืดได้

ปรากฏว่า ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าว ไม่ติดกับถนนลาดยางสายหลัก เนื่องจากมีที่ดินถือครองของราษฎร จำนวน 6 ราย ปิดกั้นอยู่ ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ เรืองโกศล ประมงอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ในขณะนั้น ประสานงานกับราษฎรทั้ง 6 รายขอให้ยกที่ดินให้กับทางกรมประมง เพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างสถานีประมง และราษฎรยินยอมยกที่ดินให้แก่กรมประมงโดยมีเงื่อนไขขอให้ลูกและญาติเข้าทำ งานเป็นลูกจ้างสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2538 ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี อธิบดีกรมประมง ในขณะนั้นได้เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้ตรวจเยี่ยมสถานที่ที่จะทำการก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอำนาจ เจริญ ในที่ดินแปลงดังกล่าว โดยได้ตรวจเยี่ยมสถานที่ที่จะทำการก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอำนาจ เจริญ ในที่ดินแปลงดังกล่าว และดร.ปลอดประสพฯ ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 ช่อง 7 หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง และหนังสือพิมพ์ส่วนท้องถิ่น ที่มาร่วมทำข่าว ว่า “สภาพป่าโปร่งบ้านหนองเรือ ตำบลนาหมอม้า ที่ได้เดินตรวจสอบแล้ว มีศักยภาพเหมาะสมที่จะจัดตั้งสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอำนาจเจริญได้ เพราะพื้นที่ติดลำเซบาย ซึ่งมีน้ำจืดเพียงพอที่จะรองรับการปฏิบัติงานของสถานีฯ ได้ และประชาชนในพื้นที่จะได้รับผลประโยชน์เป็นอย่างมาก คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2539 ในชั้นนี้ จะสั่งให้ช่างสำรวจของกรมประมงออกมาทำการสำรวจแนวเขต และกำหนดออกแบบก่อสร้างโดยเร็ว”
                ต่อมากรมประมงได้อนุมัติเงินงบประมาณจำนวน 676,600.- บาท เพื่อก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอำนาจเจริญ ตามสัญญาก่อสร้างที่ 109/2538 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 ให้ก่อสร้างจำนวน 3 รายการ ดังนี้.

 1. รั้วลวดหนามยาวประมาณ 2,330 เมตร
 2. รั้วคอนกรีตบล๊อกยาวประมาณ 135 เมตร (ก่อสร้างเฉพาะด้านหน้า)
 3. ประตูป้อมยามและป้ายชื่อสถานีฯ

การก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดดัง กล่าว ได้หยุดชะงักลงเพราะขาดงบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้างต่อ จนกระทั่งระยะเวลาได้ล่วงเลยเป็นเวลานาน ได้มีราษฎรบางส่วนไม่พอใจในการดำเนินงานก่อสร้างล่าช้า จึงได้ทำลายป้ายชื่อสถานีฯ ที่ก่อสร้างไว้แล้ว เสียหายเป็นบางส่วน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้มีผู้หวังดีต่อทางราชการคือนาย สำเนียง จันทร์ลุทินราษฎรบ้านเลขที่ 70 หมู่7 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร้องเรียนขอความช่วยเหลือไปยังกรมประชาสัมพันธ์ ว่า ต้องการให้สร้างสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอำนาจเจริญให้แล้วเสร็จ ตามหนังสือร้องเรียนวันที่ 16 มิถุนายน 2540 และกรมประชาสัมพันธ์ได้มีหนังสือที่ นร 1924/9261 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2540 แจ้งให้จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการตามที่ราษฎรร้องขอในที่สุดกองประมงน้ำจืด ได้มีหนังสือที่ กษ 0524/2801 ลงวันที่ 8 กันยายน 2540 ให้ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานีเข้าดำเนินการขุดบ่อปลาบริเวณที่จะก่อ สร้างสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอำนาจเจริญ ในสมัยของนายไพจิตร  คำมณี เป็นประมงจังหวัดอำนาจเจริญ โดยกรมประมงได้อนุมัติงบประมาณเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อขุดบ่อปลาจำนวน 9 บ่อ และโครงร่างโรงเพาะฟักพันธุ์ปลา มีเสาคอนกรีต 8 ต้น ในวงเงินงบประมาณ 243,455.- บาท แต่ยังขาดระบบ ประปา ไฟฟ้า โรงเพาะฟัก บุคลากร ฯลฯ จึงไม่สามารถดำเนินการเพาะพันธุ์ปลาได้
ต่อมานายสุทัศน์  เงินหมื่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญ ทำหนังสือขอสนับสนุนการก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอำนาจเจริญ ไปยังกรมประมงตามหนังสือที่ ยธ 0100(สล)/0126ลงวันที่20มกราคม2542และจังหวัดอำนาจเจริญได้ทำหนังสือขอรับ การสนับสนุนการก่อสร้างสถานีประมงฯ ต่อกรมประมงอีกฉบับหนึ่ง ตามหนังสือที่ อจ 0009/2562 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 และกรมประมงได้ตอบหนังสือดังกล่าว ว่า “เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2541 ได้กำหนดหลักการและมาตรฐานการควบคุมค่าใช้จ่ายภาครัฐ จึงชะลอการก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอำนาจเจริญ ไว้ก่อน หากพันวิกฤติทางเศรษฐกิจแล้วจะพิจารณาดำเนินการให้” ตามหนังสือกรมประมงที่ กษ 0521.2/4660 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2542 ในห้วงระยะเวลานี้ ได้มี ผู้ใหญ่ส่งศักดิ์  โมริดา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านหนองเรือ ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายบุญจันทร์  สุขคุณ และนายอนันต์  ครองบุญ ได้ติดตามเรื่องการก่อสร้างสถานีประมงแห่งนี้ ไปยังกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเร่งรัดให้รัฐบาลดำเนินการจัดสรรงบประมาณ สำหรับก่อสร้างสถานีประมงดังกล่าวโดยเร็ว เพราะชาวบ้านที่บริจาคที่ดินให้กับกรมประมงเพื่อก่อสร้างสถานีฯ เสียกำลังใจในการมอบที่ดินให้ทางราชการ
ต่อมาเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2542 นายปองพล  อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.กิจจา ใจเย็น รองอธิบดีกรมประมง และคณะในขณะนั้น ได้เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีนายธีรชัย ศิริขันธ์ สส.อำนาจเจริญ พรรคความหวังใหม่ ได้ร้องขอต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ขอให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอำนาจเจริญ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะประชาชนตั้งตารอมานานหลายปีแล้ว และท่านรัฐมนตรีได้ให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษ รับที่จะจัดสรรงบประมาณให้กรมประมงไปดำเนินการ หลังจากนั้น กองประมงน้ำจืดได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืด
จังหวัดอำนาจเจริญ ในปลายปีงบประมาณ 2544 จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 17,474,290.- บาท ตามใบอนุมัติเงินของสำนักงบประมาณ เลขที่ 6288 ลงวันที่ 19 เมษายน 2544 ประจำงวดที่ 2 เพื่อก่อสร้างสถานีประมงแห่งนี้ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
เนื่องจากราษฎรที่ยกที่ดินให้กรมประมงบางส่วนยังติดขัดในการรับมรดกก่อน จึงจะโอนที่ดินให้ทางราชการได้ เพราะเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินได้เสียชีวิต สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ประสานกับธนารักษ์จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เนื่องจากยังไม่ได้รับโอนที่ดินถือครองจากราษฎรอีกจำนวน 4 แปลง ให้กับกระทรวงการคลังเข้าถือกรรมสิทธิ์ ตามมาตรา 5 มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 เพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐ เพื่อประโยชน์ในราชการ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2541 ต่อไป
เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง นายชัยวัฒน์ เลิศสิทธิชัย ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ จึงมอบหมายให้นายวัชรา เค้าโคตร เจ้าพนักงานประมง 5 ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรประมง สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้ประสานงานกับราษฎรและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการโอนที่ดินถือครองของราษฎร ให้กับทางราชการ ให้ถูกต้องแล้วเสร็จทุกขั้นตอน การก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ เริ่มลงมือก่อสร้างอีกครั้งหนึ่งตามสัญญาจ้างกับบริษัทพูนสินก่อสร้าง จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 38/2543 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2543 ตามรายละเอียดดังนี้

 1. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ตอกเสาเข็ม   1 หลัง เป็นเงิน           765,457.37 บาท
 2. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 ตอกเสาเข็ม          1 หลัง เป็นเงิน    826,874.17 บาท
 3. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (แฝด 2 ครอบครัว) 1 หลัง เป็นเงิน  828,190.56  บาท
 4. บ้านพักคนงาน ขนาด 6 ครอบครัว  1 หลัง  เป็นเงิน  1,147,602.84  บาท
 5. โรงสูบน้ำ พื้นที่ประมาณ 30 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ 1 หลัง เป็นเงิน 189,499.96 บาท
 6. บ่อ คสล. ขนาด 50 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำและหลังคาคลุม        จำนวน 10 บ่อ  เป็นเงิน 707,009.19 บาท
 7. บ่อ คสล. ขนาด 15 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำและหลังคาคลุม        10 บ่อ เป็นเงิน 484,992.48 บาท
 8. ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง  เป็นเงิน  40,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,989,626.57 บาท
                    ในปีงบประมาณ 2544 กรมประมงได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 17,474,290 บาท มาทำการก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้ทำสัญญาจ้างกับบริษัทพูนสินก่อสร้าง จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 67/2544 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2544 ตามรายละเอียดดังนี้

 1. อาคารทำการคสล. ชั้นเดียว ยกสูงประมาณ 1 เมตร ขนาด 250 ตารางเมตร 1 หลัง เป็นเงิน  1,443,780 บาท
 2. โรงรถพื้นที่ประมาณ 90 ตารางเมตร 1 หลัง เป็นเงิน  116,190  บาท
 3. เสาธงสูง 15 เมตร  เป็นเงิน 25,920  บาท
 4. บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8  1 หลัง  เป็นเงิน  685,350  บาท
 5. โรงเพาะฟักขนาด 250 ตารางเมตร พร้อมระบบน้ำ ระบบลม 1 หลัง เป็นเงิน 2,251,890 บาท
 6. โรงเก็บพัสดุ  ขนาด  84  ตารางเมตร  1 หลัง เป็นเงิน  279,540  บาท
 7. โรงเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง  ขนาด 20 ตารางเมตร  1 หลัง  เป็นเงิน 132,210  บาท
 8. โรงผลิตและเก็บอาหารปลา ขนาด 40 ตารางเมตร 1 หลัง เป็นเงิน 226,260 บาท
 9. ระบบประปาพร้อมอุปกรณ์ 1 แห่ง เป็นเงิน 1,537,470 บาท
 10. บ่อตกตะกอน บ่อดิน ขนาด  3 ไร่ พร้อมคสล.1 บ่อ เป็นเงิน 922,320 บาท
 11. บ่อดินผนังคสล. ขนาด 1 ไร่ พร้อมระบบน้ำเข้า - ออก  6 บ่อ เป็นเงิน 2,264,490 บาท
 12. บ่อดินผนังคสล. ขนาด 0.5 ไร่ พร้อมระบบระบายน้ำเข้า - ออก 12 บ่อ เป็นเงิน 2,555,280 บาท
 13. คันดินกั้นน้ำ กว้าง 4 เมตร ยาวประมาณ 750 เมตร เป็นเงิน 633,960 บาท
 14. รางคสล. ส่งสายน้ำหลักเข้าบ่อ ยาวประมาณ 470 เมตร เป็นเงิน 343,710 บาท
 15. ระบบระบายน้ำทิ้ง ยาวประมาณ 500 เมตร เป็นเงิน 716,310 บาท
 16. ถนนลาดยางภายในสถานี กว้าง 4 เมตร ยาวประมาณ 1,110 เมตรเป็นเงิน 1,488,240 บาท
 17. บ่อบำบัดน้ำเสียระบบธรรมชาติ 1 บ่อ เป็นเงิน 466,740 บาท
 18. ปรับพื้นที่ก่อสร้างบริเวณก่อสร้าง 1 รายการ เป็นเงิน 366,840 บาท
 19. ระบบไฟฟ้าภายใน  1 ระบบ  เป็นเงิน  900,000 บาท

                กรมประมงได้ตรวจรับงานก่อสร้างทั้งหมดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2545 แต่เนื่องจากสภาพการสร้าง และสภาพพื้นที่ ทำให้สิ่งก่อสร้างจำนวนหลายรายการเกิดการชำรุด ทั้งที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ กรมประมงได้แจ้งให้บริษัทมาทำการซ่อมแซม แต่บริษัทมิได้มาทำการซ่อมแซมแต่อย่างใด กรมประมงจึงได้ยึดเงินประกันสัญญา จำนวน 922,225 บาท มาทำการซ่อมแซม ซึ่งกว่าจะแล้วเสร็จก็ล่วงเลยไปจนถึงปีงบประมาณ 2547 
                ในปีงบประมาณ 2546 กรมประมงได้เปลี่ยนแปลงงบประมาณจำนวน 786,773.14 บาท มาเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าให้กับสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้ทำการติดตั้งแล้วเสร็จจ่ายไฟฟ้าได้ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2546
จะเห็นได้ว่า ประวัติการก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอำนาจเจริญ มีประวัติอันยาวนาน ซึ่งได้พบกับปัญหาและอุปสรรคมากมายนานาประการ ที่สุดแล้ว ก็แก้ไขปัญหาไปได้ด้วยดี จากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆ คน ทางราชการจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ สถานีประมงน้ำจืดแห่งนี้  ได้ให้บริการรับใช้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดใกล้เคียง ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ