หน้าที่รับผิดชอบ 

 เผยเเพร่: 2017-01-18  |  อ่าน: 1,594 ครั้ง


มีหน้าที่รับผิดชอบ

 

(๑)    ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พันธุ์ไม้น้ำจืด และการจัดการฟาร์ม

(๒)    ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดและพันธุ์ไม้น้ำจืด ตลอดจนผลกระทบและการลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(๓)    ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และพันธุ์ไม้น้ำจืด

(๔)    ศึกษา วิจัย และทดลองการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และพันธุ์ไม้น้ำจืดในฟาร์มโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร

(๕)    ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดและพันธุ์ไม้น้ำจืด

(๖)    กำกับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ำจืด และพันธุ์ไม้น้ำจืดให้เป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานที่กำหนด

(๗)    ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และพันธุ์ไม้น้ำจืด รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ

(๘)    ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน น้ำ สัตว์น้ำ โรคสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตรวมทั้งกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและพันธุ์ไม้น้ำจืด

(9)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย