บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ
นายสมบัติ สิงห์สี

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวเพชรลดา ผ่านสำแดง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายณัฐวรรธน์ เตี๋ยสุวรรณ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวธิติยดา วรสาร

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นายเลิศฤทธ์ บ้งงึ้ม

ช่างปูน ช4
    


นายคมสันติ์ พันธะปิว

นักวิชาการประมง
    
นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง

นักวิชาการประมง
    


น.ส.อรดี ครองบุญ

เจ้าพนักงานประมง
    


น.ส.ภาพิมล เรืองศิริ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
น.ส.รจนา สุระมุล

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
นายวิเชียร สายเมฆ

เจ้าหน้าทีประมง
    
นายเกษม ชัยนนท์

เจ้าหน้าทีประมง
    


นายศรัณย์ โป้คอนสาร

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายวุฒิชัย สุขคุณ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางพวง พาทอง

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายทวี ดานุวงค์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายอุดม ครองบุญ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสังวาลย์ บ้งงึ้ม

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสุรศักดิ์ วรรณโคตร

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายพิชิต บัวมาศ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายศิริชัย สุขส่ง

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายอดิศักดิ์ ครองบุญ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายวีระชัย ชินมา

พนักงานขับรถยนต์
    
นายโอภาส ครองบุญ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นางสาววนิดา พุฒซ้อน

จ้างเหมาบริการ
(งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ)
    
น.ส.นริศรา โลหะสาร

จ้างเหมาบริการ
(งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ)
    
นางสาวรัตนาภรณ์ จูมทอง

จ้างเหมาบริการ
(งานบันทึกข้อมูล)
    


นายเจษฎา พึ่งภพ

จ้างเหมาบริการ
(งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

 166 หมู่ 2 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000