สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์

สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์ 

 เผยเเพร่: 2017-01-19  |  อ่าน: 2,847 ครั้ง

 

สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอองครักษ์ ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

กดเพื่อให้แผนที่นำทางไป

พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอองครักษ์

ประมงอำเภอ : นางสาวบุญเสริม ศุภมิตร

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงอาวุโส (Fishery Officer, Senior Level)

เบอร์ติดต่อสายตรง 092-267-1199

ประมงอำเภอองครักษ์

 

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตอำเภอ และกำกับให้ธุรกิจและอาชีพการประมงดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อตกลงและมาตรฐานที่กำหนด ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแลด้านกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ จัดทำแผนพัฒนาด้านการประมง ฐานข้อมูลประมง ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานของอำเภอ ให้บริการด้านการประมงแก่ชาวประมง เกษตรกร และประชาชน ตรวจสอบ รวมทั้ง ติดตาม ควบคุม และรับรองกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานที่กำหนด และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย