สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา

สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา 

 เผยเเพร่: 2017-01-19  |  อ่าน: 2,176 ครั้ง


สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอบ้านนา ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก

กดเพื่อให้แผนที่นำทางไป

พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอบ้านนา

ประมงอำเภอ : นางสาวศิธรา โชติพิทักษ์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

เบอร์ติดต่อสายตรง 085-182-3280

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตอำเภอ และกำกับให้ธุรกิจและอาชีพการประมงดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อตกลงและมาตรฐานที่กำหนด ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแลด้านกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ จัดทำแผนพัฒนาด้านการประมง ฐานข้อมูลประมง ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานของอำเภอ ให้บริการด้านการประมงแก่ชาวประมง เกษตรกร และประชาชน ตรวจสอบ รวมทั้ง ติดตาม ควบคุม และรับรองกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานที่กำหนด และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

   ดำเนินการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๓ 

  •  ข้อ ๓๑ สำนักงานประมงอำเภอ มีหน้าที่และอำนาจในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  (๑) สนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม รวมทั้งกำกับดูแล ให้การประกอบ ธุรกิจ และการประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลง และมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง

  (๒) ควบคุมและกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  (๓) จัดทำแผนพัฒนาและฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานด้านการประมง

  (๔) ให้คำปรึกษาและสนับสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น และให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการพัฒนาด้านการประมง

  (๕) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริม กระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตาม

  (๖) ดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด

  (๗) จัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือทำการประมงและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง

  (๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย