วิสัยทัศน์-พันธกิจ 

 ข้อมูลองค์กร  แผนยุทธศาสตร์


วิสัยทัศน์จังหวัดนครนายก

"นครนายกเมืองน่าอยู่"

วิสัยทัศน์ (กรมประมง)

"เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่การประมงที่ยั่งยืน"

วิสัยทัศน์สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

มุ่งพัฒนา  “ส่งเสริมการผลิตสินค้าประมงให้ได้มาตรฐาน บริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน”

วัฒนธรรม

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจให้บริการ

ค่านิยม 

ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม

พันธกิจ

1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ และความสามารถ ในการประกอบอาชีพของเกษตรกร
2. พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับ
3. บริหารจัดการประมงเพื่อให้มีทรัพยากรประมงใช้อย่างยั่งยืน
4. พัฒนาการวิจัยเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร
5. ปรับบทบาทขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะ ที่พร้อมปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์กรมประมง 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและตรวจสอบสินค้าประมงให้มีมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ

 

ค่านิยมร่วมขององค์กร

"We are FISHERIES"

F = Friendly             หมายถึง   เต็มไปด้วยความเป็นมิตร
I  = Integrity             หมายถึง   มีคุณธรรม จริยธรรม
S = Smart                 หมายถึง   มีความสง่างามและภาคภูมิใจในตนเอง
H = Happiness         หมายถึง   มีความสุข
E = Enthusiasm       หมายถึง   มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
R = Responsibility   หมายถึง   มีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ทำ
I   = Intelligence        หมายถึง   มีความคิดที่ฉลาดหลักแหลม
E  = Energy                หมายถึง   มีกำลังและพลังทุ่มเท
S  = Simplicity           หมายถึง   มีความเป็นอยู่และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย