วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์-พันธกิจ 

 เผยเเพร่: 2017-01-19  |  อ่าน: 1,112 ครั้ง

 

วิสัยทัศน์จังหวัดนครนายก

"นครนายกเมืองน่าอยู่"

 

วิสัยทัศน์สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

มุ่งพัฒนา  “ส่งเสริมการผลิตสินค้าประมงให้ได้มาตรฐาน บริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

            

วัฒนธรรม

                               เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจให้บริการ

 

                         ค่านิยม 

bullet_pieces1 ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม

 

            พันธกิจ

bullet_pieces1 1. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงให้ได้มาตรฐาน

      2. เพิ่มผลผลิตในแหล่งเพาะเลี้ยง

   3. บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้ยั่งยืน

   4. พัฒนาเทคโนโลยีด้านการประมง

   5. บริหารจัดการองค์กรให้ทันต่อสถานการณ์