ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์ 


ประเด็นยุทธศาสตร์

                1flower2[1]พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงให้ได้มาตรฐาน

                1flower2[1]เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

                1flower2[1]พัฒนาเทคโนโลยีด้านการประมง

                1flower2[1]พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

 

เป้าประสงค์

                1flower2[1]ผลิตภัณฑ์ประมงได้มาตรฐานคุณภาพเป็นเลิศ

                1flower2[1]เพิ่มการผลิตสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและมีความหลากหลายทางชีวภาพ

                1flower2[1]เทคโนโลยีการประมงทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

                   1flower2[1]พัฒนาการเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงและการจัดการแก่เกษตรกร

                1flower2[1]พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร