หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบ้านแหลม (เพชรบุรี)

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบ้านแหลม (เพชรบุรี) 


หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบ้านแหลม(เพชรบุรี)

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่งที่รับผิดชอบในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี