ประวัติความเป็นมา 


                       

เป็นหน่วยงานในสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค
   สังกัดกองตรวจการประมง   กรมประมง    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป

      - ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2534 ปฏิบัติงานที่ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรประมงทะเล กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ชื่อหน่วยงาน “งานอนุรักษ์ทรัพยากรประมงทะเลอ่าวไทยตอนใน จังหวัดสมุทรปราการ”
       - ปี พ.ศ.2536 ย้ายที่ทำการมาที่ หมู่ที่ 1 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยอาศัยอาคารของกองสำรวจแหล่งประมงนอกน่านน้ำ  กรมประมง เป็นอาคารที่ทำการ
       - กองสำรวจแหล่งฯ ตัดโอนครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างให้กับกองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ตามบันทึกกรมประมงอนุมัติลงวันที่ 14 ตุลาคม 2540
       - ปี 2554 ได้เปลี่ยนชื่อจาก"ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวไทยตอนใน จังหวัดสมุทรปราการ"  เป็น  "ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลอ่าวไทยตอนใน สมุทรปราการ"

       - ปี 2560 ได้เปลี่ยนชื่อจาก"ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลอ่าวไทยตอนใน สมุทรปราการ"  เป็น  "หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ"

       - ปี 2564 ได้เปลี่ยนชื่อจาก"หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ"  เป็น  "ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล  สมุทรปราการ" 

มีพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่ 1 งาน 96 ตาราวา
 
โดยเช่าพื้นที่จากกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จ่ายค่าเช่ารายปี ๆ 


ภายในพื้นที่มีหน่วยงานในสังกัดกรมประมงอยู่ 3 หน่วยงาน คือ
             1. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล  สมุทรปราการ
             2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน
             3. กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (โรงงานผลิตปูเทียม)