หน้าที่รับผิดชอบ 


1.ศึกษาค้นคว้าสำรวจ วิจัย ชีววิทยาของสัตว์น้ำ สิ่งแวดล้อม การทำประมงในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อจัดการการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำที่เหมาะสม

2.ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเครื่องมือประมง อุปกรณ์ และวิธีทำการประมงในพื้นที่รับผิดชอบ

3.ศึกษาวิจัย และดำเนินงานฟิ้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ ทรัพยากรสัตว์น้ำและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ

4.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย