บทความศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)