นายไภทูล ผิวขาว

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต
    


นายทัศพล กระจ่างดารา

หัวหน้ากลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
    
 นางพนิดา ชาลี

หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบแหล่งประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
    
นางเรไร รามสุวรรณ์

หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ
    
นายสิชล หอยมุข

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY)
    
นางทัศนีย์ ศุภพฤกษ์

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง
    


นายพรอนันต์ คีรีรัตน์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางกนกวรรณ แมเร๊าะ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายอมรเทพ เข็มโต

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางอัญชลีย์ ยะโกะ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ )
    
นางสาวธนภร เจริญลาภ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางสาวขนิษฐา เพ็งแสน

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายอภิศักดิ์ มลิแก้ว

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
เรือโทเฉลิมชาติ อรุณโรจน์ประไพ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางสาวทิพกานดา ยิ้มแย้ม

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายจีรศักดิ์ หลานหมีน

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวภัทจรินทร์ สงไข่

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายการุณ ศรีวงศ์รัตน์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายฉัตรชัย สายสาหร่าย

นายช่างกลเรือ
(ปฏิบัติการ)
    
นางธนพรพรรธน์ ชูเดชา

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาววารุณี สนิทเปรม

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวดลฤดี อาจเอี่ยม

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายนิยม เดชอาศา

นายเรือเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ส2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายสมพร ไกรแก้ว

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส3
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายอรุณ ทองเม่ง

สหโภชน์ ส2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายไพบูลย์ บุตรดี

ผู้ช่วยสหโภชน์ ส2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายอิบ กอบโกย

พนักงานขับรถยนต์ ส2
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายมานพ นพเก้า

ช่างเครื่องเรือ ช3
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายสมพร นิลสุวรรณ

ช่างก่อสร้าง ช2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายชัยยุทธ คล่องสมุทร

พนักงานวิทยุและทัศนสัญญาณ ช2
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายองอาจ เสน่หา

กะลาสี บ2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายเทิดพล ตั้งฮั่น

กะลาสี บ2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายมาโนชย์ ตัณฑัยย์

กะลาสี บ2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายสิงหราช คุ้มบ้าน

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายภาณุ สมบูรณ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายสุภชัย รอดประดิษฐ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพาตีเม๊าะ เจะมามะ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวบุษราวรรณ ขวัญเพชร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวุฒิ วังเมือง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายราชศักดิ์ อินเลียม

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุกิจ พรหมจรรย์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวอรุณพร สอนนรินทร์

เจ้าพนักงานธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
ว่าที่รต.เอกสิทธิ์ ขุนทอง

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางอรวรรณ แสงจันทร์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายอัศวิน ศรีสุข

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางนงลักษณ์ อินเลียม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)
    
นายสุโข สารีธงชัย

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายศตวรรษ แสงจันทร์

นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 2
(พนักงานราชการ)
    
นายสุรเดช เทศนอก

นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 2
(พนักงานราชการ)
    
นายสันติ สมบูรณ์

ช่างเครื่องเรือกลเดินทะเลจำกัดเขต
(พนักงานราชการ)
    
นายบรรพต เขื่อนหมั้น

ช่างเครื่องยนต์
(พนักงานราชการ)
    


นายมนตรี ครุฑราช

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายประกอบ มรรคผล

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายณรงค์ชัย ลิบลับ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวภัทรศยา บุญรุ่ง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอับดุลเลาะ เดหลำ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอภิเชษฐ์ สร้อยสน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายศุภรัตน์ แก้วเกตุ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวรอฮานี กาโฮง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางบุญโฮม สุขมอญ

พนักงานทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายศิริศักดิ์ สุขมอญ

พนักงานรักษาความปลอดภัย
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายชาญชัย แก้วเกตุ

พนักงานรักษาความปลอดภัย
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต

 77  หมู่ 7  ถ.ศักดิเดช  ต.วิชิต  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000    marinephuket@yahoo.com   0-7639-1138, 40   0-7639-1139