บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)
นายสุชาติ แสงจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นายทัศพล กระจ่างดารา

หัวหน้ากลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นายไภทูล ผิวขาว

หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
ร.ท.เฉลิมชาติ อรุณโรจน์ประไพ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง
(ชำนาญการ)
    
นางสาวศันสนีย์ ศรีจันทร์งาม

หัวหน้าสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง
(ชำนาญการพิเศษ)
    

Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)

 77  หมู่ 7  ถ.ศักดิเดช  ต.วิชิต  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000