ประวัติความเป็นมา 


         ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) เป็นหน่วยงานพัฒนาประมงทะเลฝั่งทะเลอันดามัน ภายใต้กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ได้รับงบประมาณให้ดำเนินการจัดตั้งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๕ ในพื้นที่เขาโต๊ะขุน บ้านอ่าวมะขาม หมู่ ๗ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีเนื้อที่ประมาณ ๔๔ ไร่   โดยใช้ชื่อว่า    สถานีประมงทะเลจังหวัดภูเก็ต”               ในปี พ.ศ.๒๕๒๘ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์พัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน ต่อมาเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.๒๕๔๕ จึงเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต)     และในปี 2559  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)