ชุดข้อมูลเปิด Open Data กรมประมง 


โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่  ชุดข้อมูลเปิด กรมประมง