Open Data ข้อมูลเปิดภาครัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


Open Data ข้อมูลเปิดภาครัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


 

Open Data ?

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำพื้นที่สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ซึ่งสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปทำการศึกษา วิจัย หรือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนงานใดๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ข้อมูลให้มากที่สุด

ข้อมูลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ผู้ต้องการนำไปใช้สามารถนำไปใช้ได้ทันที โดยห้ามมิให้ เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แก้ไข ข้อมูลอันทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล

 

เข้าถึงได้ที่  >>>>>>https://opendata.moac.go.th/