แบบสำรวจข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) 


สามารถดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)ได้ที่ >>>>>>

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/download/47168