ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)คือ? 


ข้อมูลเปิดภาครัฐ Open Data

ข้อมูลเปิดภาครัฐ Open Data คือ ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้โดยอิสระ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และแจกจ่ายได้โดยใครก็ตาม แต่ต้องระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของงานและต้องใช้สัญญา หรือเงื่อนไขเดียวกันกับที่มาหรือตามเจ้าของงานกำหนด ประเด็นสำคัญคือข้อมูลที่เปิดเผยนั้น จะต้องไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูลจะต้องอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้ทันที (Machine-readable) การนำข้อมูลที่ถือครองโดยภาครัฐมาใช้ไม่ควรมี ข้อจำกัดด้านสิทธิบัตร

ลักษณะของชุดข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่มีลักษณะดังนี้

1. ข้อมูลเป็นประโยชน์นำไปต่อยอดนวัตกรรม หรือนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือประชาชนให้ดีขึ้น

๒. ข้อมูลมีความถูกต้อง ทันสมัย พร้อมใช้งาน

3. ข้อมูลนำมาใช้ได้โดยอิสระ นำกลับมาใช้ใหม่ได้ แจกจ่ายได้โดยใครก็ตาม ระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของข้อมูลชัดเจน

แนวทางการคัดเลือกชุดข้อมูล (Dataset Selection Guidelines) เพื่อจัดทำเป็น Open Data นั้น หน่วยงานควรพิจารณาถึงรายละเอียด ต่อไปนี้

1. การจัดลำดับความสำคัญของข้อมูล หน่วยงานควรพิจารณาว่าข้อมูลนั้น ๆ ควรจะถูกรวบรวมให้อยู่ในชุดข้อมูลสาธารณะ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- สร้างความเชื่อมั่นและความรับผิดชอบของหน่วยงาน

- ตอบสนองต่อความต้องการที่ได้จากการหารือร่วมกับผู้ใช้งาน

- สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระหว่างหน่วยงาน

- สร้างโอกาสทางธุรกิจ

2. การรับข้อมูลและการมีส่วนร่วมจากสาธารณะ เป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้ในการคัดเลือกและเผยแพร่ข้อมูล จึงต้องมีช่องทางในการรับความคิดเห็นจากผู้ใช้ข้อมูล เพื่อให้เกิดการแสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย การเปิดเผยข้อมูล (Open data policy) และชุดข้อมูลสาธารณะที่ให้บริการ ดังนั้นหน่วยงานควรจะใช้ช่องทางนี้เพื่อขอคำแนะนำ จากบุคคล และองค์กรต่าง ๆ เพื่อ นำไปใช้ในการปรับปรุงข้อมูล

3. การตรวจสอบโดยสาธารณะ เป็นวิธีการหนึ่งสำหรับหน่วยงานในการสร้างและปรับปรุง การติดต่อสื่อสารกับสาธารณะ รวมถึงหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานได้สร้างผลิตภัณฑ์ข้อมูลที่มีคุณค่า พร้อมกับวิธีการในการเผยแพร่ข้อมูลนั้น ๆ

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงาน จะทำให้ข้อมูลนั้นมีคุณค่ามากขึ้นจากการรวมกันของข้อมูล ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้งานใหม่ๆ ดังนั้น หากข้อมูลที่ได้จากสองหน่วยงานขึ้นไปเป็นข้อมูลชนิดเดียวกัน หน่วยงานควรจะมีการสร้างชุดข้อมูลที่ได้จากการทำงานร่วมกัน จึงควรจะมีการ หารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานควรจะต้องพิจารณาถึงข้อดีข้อเสีย การลงทุน และความรวดเร็วในการดำเนินการต่าง ๆ

credit ที่มา:https://www.dga.or.th/th/content/890/877