ยุทธศาสตร์ 


                                                       ยุทธศาสตร์

                1. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ

             2.  พัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

             3.  การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้ยั่งยืนและคงความหลากหลาย

             4.  วิจัยและพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีการประมง

             5.  พัฒนาบุคลากรและองค์กร

                                                         -------------------------------------------------