บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 4 (กระบี่)
-

-
(-)
    


นายสามารถ เดชสถิตย์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
น.ส.อรกัญญา เม่งหยู

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นายคมสัน ทองแถม

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางอำไพ ล่องลอย

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
น.ส.วรรเพ็ญ คำมี

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายไชยพร ลู่สวัสดิกุล

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นายสมศักดิ์ จิระวัทโธ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางอำไพ เดชสถิตย์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    


นายฉลาด บุญย่อง

ช่างไม้
(ช3)
    

Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 4 (กระบี่)

 141 หมู่ 6 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่