บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่
-

ผอ. ศพช.กระบี่
(-)
    


นายสามารถ เดชสถิตย์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นายไชยพร ลู่สวัสดิกุล

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นางอำไพ ล่องลอย

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
น.ส.วรรเพ็ญ คำมี

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นายสมศักดิ์ จิระวัทโธ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางอำไพ เดชสถิตย์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    


นายฉลาด บุญย่อง

ช่างไม้
(ช3)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่

 141 หมู่ 6 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่