บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่

นายธีรวัฒน์ จริตงาม

ผอ.ศพช.กระบี่
    


นายมีชัย แก้วศรีทอง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางอำไพ ล่องลอย

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
น.ส.วรรเพ็ญ คำมี

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นายไชยพร ลู่สวัสดิกุล

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายสมศักดิ์ จิระวัทโธ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางอำไพ เดชสถิตย์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    


นายฉลาด บุญย่อง

ช่างไม้
(ช3)
    


นางสาวมนพร ทิ้งน้ำรอบ

นักวิทยาศาสตร์
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจุฑามาศ คานิยอ

นักวิทยาศาสตร์
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวฉวีวรรณ ทวีรัตน์

นักวิทยาศาสตร์
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวหัสยา จันทิมา

นักวิทยาศาสตร์
(พนักงานราชการ)
    


นายอัจฉริยะ หมื่นละม้าย

นักวิทยาศาสตร์
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวเรวดี ทองรอง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุรพล จริงจิตร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายโกเมศ ตรีกุล

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวสุวิมล บุญรักษ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายชายชาญ ภักดีชาติ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายเรืองศักดิ์ ปราบเสร็จ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอารีย์รัตน์ หนูเอียด

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวปิยวรรณ แก้วใหญ่

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางดวงพร คีรีรัตน์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางศิริวรรณ รัตนประพันธ์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางศิริมา เหมือนกุล

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางอารีย์ ช่างเรือ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายนวนิตย์ จริตงาม

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวปาริฉัตร อุปถานา

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุกัลยา พานทอง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    


นางสมทรง จริตงาม

พนักงานห้องทดลอง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวรณภร หลงละเลิง

พนักงานห้องทดลอง
(พนักงานราชการ)
    
นางธัญชนก ก๊กใหญ่

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอมรรัตน์ แซ่ลิ่ม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    


นายสนธยา จริตงาม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายจิรศักดิ์ บุตรแขก

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายศักดา สามัญบุตร

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายถาวุธ ด้วงน้อย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางจิม รัตนชู

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสุจิน โชติเชย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางชาลินี ช่างเรือ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายบุญธรรม ลายแบน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายสุรเจตน์ อุ่นใจ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายนิพนธ์ ดำกุล

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายพงษ์พิพัฒน์ คงบันนึก

ช่างไฟฟ้า
(พนักงานราชการ)
    
นายณัฐกร ลิ่มฉุ้น

คนงานประมง
(ลูกจ้างชั่วคราว เงินทุนหมุนเวียนฯ)
    


นางสาววิสนี สิงโหพล

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวสารินี สาระภี

พนักงานทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวอรอุมา ดำดี

พนักงานทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่

 141 หมู่ 6 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่    crkrabi@yahoo.com   075-662059-62   075-662060   แฟนเพจ