หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 เผยเเพร่: 2017-01-23  |  อ่าน: 921 ครั้ง

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

                         หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 4 (กระบี่) มีดังนี้

1.  ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเล และการจัดการฟาร์ม โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายใต้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งทะเล และสาหร่ายทะเล

2.   ศึกษา วิจัย และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

3.   ศึกษา และวิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล

4.   ศึกษา และวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล

5.   ศึกษา วิจัย และส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล

6.   ศึกษา วิจัย และทดลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเลในฟาร์ม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร

7.   ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล

8.   กำกับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือมาตรฐานสากล

9.   ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพาะสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล

10.  ให้บริการตรวจวินิจฉัยคุณภาพดินและน้ำ รวมทั้งกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล

11.  เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ำชายฝั่ง

12.  ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

---------------------------------