หน้าที่ความรับผิดชอบ 


หน้าที่ความรับผิดชอบ

                         หน้าที่ความรับผิดชอบ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่  มีดังนี้

1.  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเล และการจัดการฟาร์ม

2.  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดลองทางวิชาการด้านต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลและเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล

3.  ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยผลกระทบจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตลอดจนผลกระทบและการลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4.  ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล

5.  ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล 

6.  ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล

7.  ศึกษา วิจัย และทดลองการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเลในฟาร์ม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร   

8.  ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล  

9.  กำกับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเลให้เป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานที่กำหนด

10.  ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ

11.  ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน น้ำ สัตว์น้ำ โรคสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต รวมทั้งกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล

12.  กำกับ ควบคุม และตรวจสอบการบริหารระบบชลประทานน้ำเค็ม เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

13.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏฺิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

                                                                                         ---------------------------------