ค่านิยม 


ค่านิยม

“We are FISHERIES”

          F  =  Friendly  มีความเป็นมิตร

          I  =  Intergrity  มีคุณธรรม จริยธรรม

          S =  Smart  มีความสง่างาม

          H =  Happiness  มีความสุข

          E =  Enthusiasm  มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

          R =  Responsibility มีความรับผิดชอบ

          I =  Inteligence  มีความฉลาด

          E =  Energy  มีพลังและกำลังความสามารถ

          S =  Simplicity   มีความเรียบง่าย