G-Chat 


กรมประมงริเริ่มการนำ G-chat มาใช้คาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะสามารถใช้ได้ครบทุกหน่วยงาน

____________________________________________

- คู่มือสำหรับการใช้งานบน Platform ต่างๆ
 

____________________________________________

- ดาวน์โหลด G-Chat