ประวัติ 


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

สถานที่ตั้ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ตั้งอยู่บริเวณนิคมสร้างตนเองกิ่วลม  ถนนสายลำปาง-แจ้ห่ม
หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัดลำปาง 20 กิโลเมตร

ประวัติ

เดิมพื้นที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปางเป็นพื้นที่ในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งกรมชลประทานได้ขอพื้นที่ดังกล่าวเพื่อใช้ในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมมีเนื้อที่ 40 ไร่  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2526  แต่กรมชลประทานไม่ใช้พื้นที่ดังกล่าว  กรมประมงจึงได้ขอใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2530 โดยมีการรับมอบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 โดยประมงจังหวัดลำปางเป็นตัวแทนกรมประมงรับมอบจากผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกิ่วลมตัวแทนประชาสงเคราะห์  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2531 กองโครงการและวิศวกรรมประมง ได้แจ้งให้สำนักงานประมงจังหวัดลำปางทราบว่า ที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างสถานีฯ ควรจะมีเนื้อที่ประมาณ 95 ไร่ สำนักงานประมงจังหวัดลำปางจึงได้ประสานงานขอพื้นที่เพิ่มเติมจากกรมประชาสงเคราะห์ โดยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2532 ได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่เพิ่มเติมอีก 35 ไร่  ทำให้มีพื้นที่สำหรับก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง จำนวน 75 ไร่

ทำเนียบผู้บริหาร

หัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดลำปาง

นายยงยุทธ   อุนากรสวัสดิ์ พ.ศ. 2535 - 2539
นายธงชัย ธรรมเสฐียร พ.ศ. 2539 - 2545
นายอุดมชัย อาภากุลอนุ พ.ศ. 2545 - 2549
นายอาคม ชุมธิ พ.ศ. 2549 - 2554

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

นายอาคม ชุ่มธิ พ.ศ. 2554 - 2555
นายสมโภชน์ เต็มเปี่ยม พ.ศ. 2555 - 2558
นายอรรถพล โลกิตสถาพร พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน