บทความศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง มอบหมายให้นายจิระ  แก้วหวาน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายพชระเวสม์  ปิงเมือง นักวิชาการประมง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ จำนวน 200,000 ตัว ประกอบด้วยปลาตะเพียนขาว จำนวน 100,000 ตัว และปลาแก้มช้ำ 100,000 ตัว ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ณ อ่างเก็บน้ำแม่จาง หมู่ 1 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง มอบหมายให้นางจุฑาทิพย์  โลกิตสถาพร นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมนายจเร  กุลฑลรัตน์ นักวิชาการประมง และนางนงคราญ  จิรชีวะ เจ้าพนักงานประมง ปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยลงพื้นที่ตรวจต่ออายุการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงและฟาร์มอนุบาลสัตว์น้ำจืด ตามมาตรฐาน GAP กรมประมง ของเกษตรกรพื้นที่ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 2 ฟาร์ม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง ครั้งที่ 1 โดยเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในพื้นที่เขื่อนกิ่วคอหมา ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อทำการศึกษาข้อมูลระยะเจริญพันธุ์ (maturity stage) และค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศในปลา (Gonadosomatic Index, GSI) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน เข้าร่วมฝึกปฏิบัติในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง มอบหมายให้นายจิระ  แก้วหวาน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายพชระเวสม์  ปิงเมือง นักวิชาการประมง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ และกิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 10,000 ตัว ปลาสร้อยขาว จำนวน 20,000 ตัว ปลาแก้มช้ำ 10,000 ตัว ปลากาดำ จำนวน 10,000 ตัว และปลารากกล้วย จำนวน 1,000 ตัว ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ณ ลำน้ำแม่จาง หมู่ 10 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการ “รากกล้วยคืนถิ่น” ให้กับประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สนใจ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง มอบหมายให้ นายณัฏฐพงษ์  บุณยัษเฐียร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายจิระ  แก้วหวาน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 20,000 ตัว ปลากาดำ จำนวน 5,000 ตัว และปลารากกล้วย จำนวน 300 ตัว ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง เจ้าอาวาสวัดต้นมื่น และประชาชนในพื้นที่ ณ แม่น้ำวัง บริเวณหน้าวัดต้นมื่น (จุดอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ) หมู่ 14 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปางร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ ประจำปี 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยร่วมกันปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วันที่ 3 กันยายน 2564 >>>นายอรรถพล  โลกิตสถาพร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง พร้อมนางจุฑาทิพย์  โลกิตสถาพร นักวิชาการประมงชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยขาว ปลาสวาย และปลากาดำ รวมจำนวน 600,000 ตัว ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง และคณะเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ตามโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน ณ เขื่อนกิ่วลม ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วันที่  30  สิงหาคม  – 1  กันยายน  2564 >>> ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง มอบหมายให้นายจิระ  แก้วหวาน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ รวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่น หายาก ใกล้สูญพันธุ์ และโครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แผนการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมง ในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม อำเภอเมืองปาน และอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วันที่  25  สิงหาคม 2564  >>> ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง มอบหมายให้นายจเร  กุลฑลรัตน์ นักวิชาการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่ ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาวและปลาแก้มช้ำ รวมจำนวน 700,000 ตัว ร่วมกับตัวแทนกรมชลประทาน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน ณ เขื่อนกิ่วคอหมา ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วันที่ 17 สิงหาคม 2564  >>> ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง มอบหมายให้นางนงคราญ  จิรชีวะ เจ้าพนักงานประมง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 112,200 ตัว ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ณ อ่างเก็บน้ำแม่อาง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ