นายอรรถพล โลกิตสถาพร

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง
    


นางจุฑาทิพย์ โลกิตสถาพร

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นายณัฏฐพงษ์ บุณยัษเฐียร

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายจิระ แก้วหวาน

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวนิวัลย์ โกมินทร์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    


นายจเร กุลฑลรัตน์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายพชระเวสม์ ปิงเมือง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางนงคราญ จิรชีวะ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอาคม ใจยะติ

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายอรุณศักดิ์ ชัยเจริญ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอำนวย ดิษฐา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางปทุม อุตฤทธิ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายธิติภพ เมษสุวรรณ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวชิร ยอดทอง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายสุทัศ ดวงตาวงค์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายประสงค์ บุญมา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสงกรานต์ เครือคำแก้ว

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางอรวรัตน์ ทองคำชุม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายธีรชัย ใจแก้ว

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวเดือนจรัส เลี้ยวเรียน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมบูรณ์ วงศ์ษา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางศรีลา อ๊อดผูก

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายภานุวัฒน์ ทองสิงห์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางพัฒนา ตาทรัพย์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายรุ่งอุทัย เนียมครุธ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอภิสิทธิ์ อุเทนสุต

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

 103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000    lpg-fisheries@hotmail.com   054 825 594-5   054 825 595   แฟนเพจ