ตรวจป้องกันลักลอบนำเข้าส่งออก  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) สังกัดกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการตรวจบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ประจำจุดด่านตรวจประชารัฐ ม.6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเฝ้าระวังและตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และในขั้นตอนตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามแนวทางของคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกี่ยวกับมาตรการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส    โคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด