ตรวจป้องกันลักลอบนำเข้าส่งออก  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) สังกัดกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการตรวจเพื่อเฝ้าระวังและตรวจป้องกันลักลอบนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และได้ทำความสะอาดบริเวณจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ประมง ในขั้นตอนตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามแนวทางของคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกี่ยวกับมาตรการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.อย่างเคร่งครัด