นายธนดล จันทขวัญ

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นายภาสกร นบนอบ

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(หัวหน้าด่านตรวจประมงชุมพร)
    
นายปราโมทย์ ฉิมหาด

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(หัวหน้าด่านตรวจประมงเพชรบุรี)
    


นางสาวณัฐมน ดอกจันทร์

นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
( หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประจวบคีรีขันธ์)
    
นางสาวพนิดา ภู่ห้อย

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก บางสะพาน)
    


นางสาวจุไรพร อบเทียน

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปราณบุรี)
    
นายธนิต มีสุข

เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน
(สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปราณบุรี)
    
นายสิทธิชัย พาเจริญ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(สำนักงานด่านตรวจประมง ประจวบคีรีขันธ์)
    
นายวรกานต์ เบ็ญจมินทร์

นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
(สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปราณบุรี)
    
นางสาวพิมพ์วลัญช์ แสงใสแก้ว

นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
(สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประจวบคีรีขันธ์)
    


นางดารณี เกตุลา

ลูกจ้างประจำ (พนักงานธุรการ ส 3)
(สำนักงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์))
    


นายอธิปไตย ดุสรักษ์

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
( สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประจวบคีรีขันธ์)
    
นางสาวนวรัตน์ เมืองพันพงษ์

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประจวบคีรีขันธ์)
    
นางสาวอมรรัตน์ ตนดี

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(สำนักงานด่านตรวจประมง ประจวบคีรีขันธ์)
    
นางสาวบุศรา จัตุรภักตร์

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(สำนักงานด่านตรวจประมง ประจวบคีรีขันธ์)
    
นางสาวดารารัตน์ ยังยืนยง

นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ)
(สำนักงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์))
    
นายสุภณัฐ ฉิมพาลี

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปราณบุรี)
    


นางสาวณัฏธิดา เกื้อแก้ว

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก บางสะพาน)
    
นางสาวโยธกา เกตุอินทร์

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก บางสะพาน)
    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

 ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ต. คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000     singkhorndof@gmail.com   0 3290 6099   0 3290 6099   แฟนเพจ