บุคลากรศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)
ว่าที่ร้อยตรี สมนึก พรหมศร

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวชลธิชา หอมแช่ม

นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
(หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประจวบคีรีขันธ์)
    
นางสาวศิริพร รักษาราษฎร์

นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประจวบคีรีขันธ์)
    


นางสาวณัชชา เฮงเจริญ

นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
(หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปราณบุรี)
    
นางสาวณัฐมน ดอกจันทร์

นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
( ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปราณบุรี)
    
นายธนิต มีสุข

เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปราณบุรี)
    


นางสาวพนิดา ภู่ห้อย

นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
(หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก บางสะพาน)
    


นางดารณี เกตุลา

ลูกจ้างประจำ (พนักงานธุรการ ส 3)
(สำนักงานด่านตรวจประมง ประจวบคีรีขันธ์)
    


นายกรพิภัช ต่วนภูษา

นักวิชาการประมง
( ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประจวบคีรีขันธ์)
    
นางสาวนวรัตน์ เมืองพันพงษ์

นักวิชาการประมง
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประจวบคีรีขันธ์)
    
นางสาวอาลิษา จันทร์ชูกลิ่น

นักวิชาการประมง
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปราณบุรี)
    
นางสาวอมรรัตน์ ตนดี

นักวิชาการประมง
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก บางสะพาน)
    
นายสุภณัฐ ฉิมพาลี

นักวิชาการประมง
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก บางสะพาน)
    
นางสาวบุศรา จัตุรภักตร์

นักวิชาการประมง
(สำนักงานด่านตรวจประมง ประจวบคีรีขันธ์)
    
นางสาวณัฏฐธิดา เกื้อแก้ว

นักวิชาการประมง
(สำนักงานด่านตรวจประมง ประจวบคีรีขันธ์)
    


นางสาวมัลลิยา แสงกลัด

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า-ส่งออก
(สำนักงานด่านตรวจประมง ประจวบคีรีขันธ์)
    
นางสาวมินตรา มุกดาประเสริฐกุล

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า-ส่งออก
(สำนักงานด่านตรวจประมง ประจวบคีรีขันธ์)
    


นายอธิปไตย ดุสรักษ์

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประจวบคีรีขันธ์)
    
นางสาววนัชพร เสืองาม

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประจวบคีรีขันธ์)
    
นางสาวหทัยกาญจน์ จักร์แก้ว

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก บางสะพาน)
    
นายนิรวัทธ์ โรจนะรัตน์

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก บางสะพาน)
    
นายณัฐพงษ์ เจตสิกทัต

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปราณบุรี)
    


นายฮาริส เดชะปาน

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประจวบคีรีขันธ์)
    
นายกิตติภพ วิเศษนาก

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก บางสะพาน)
    
นายชนกันต์ คงสมุทร

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปราณบุรี)
    


นางสาวสุนิสสตา นิลสุวรรณ์

เจ้าหน้าที่งานธุรการ
(สำนักงานด่านตรวจประมง ประจวบคีรีขันธ์)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

 ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ต. คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000