บุคลากรศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)
ว่าที่ร้อยตรี สมนึก พรหมศร

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวชลธิชา หอมแช่ม

นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
(หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประจวบคีรีขันธ์)
    
นางสาวศิริพร รักษาราษฎร์

นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประจวบคีรีขันธ์)
    


นางสาวณัชชา เฮงเจริญ

นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
(หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปราณบุรี)
    
นางสาวณัฐมน ดอกจันทร์

นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
( ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปราณบุรี)
    
นายธนิต มีสุข

เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปราณบุรี)
    


นางสาวพนิดา ภู่ห้อย

นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
(หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก บางสะพาน)
    


นางดารณี เกตุลา

ลูกจ้างประจำ (พนักงานธุรการ ส 3)
(สำนักงานตรวจประมง ประจวบคีรีขันธ์)
    


นายการพิภัช ต่วนภูษา

นักวิชาการประมง
( ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประจวบคีรีขันธ์)
    
นางสาวนวรัตน์ เมืองพันพงษ์

นักวิชาการประมง
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประจวบคีรีขันธ์)
    
นางสาวอาลิษา จันทร์ชูกลิ่น

นักวิชาการประมง
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปราณบุรี)
    
นางสาวอมรรัตน์ ตนดี

นักวิชาการประมง
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก บางสะพาน)
    
นายสุภณัฐ ฉิมพาลี

นักวิชาการประมง
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก บางสะพาน)
    
นางสาวบุศรา จัตุรภักตร์

นักวิชาการประมง
(สำนักงานตรวจประมง ประจวบคีรีขันธ์)
    


นางสาวมัลลิยา แสงกลัด

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า-ส่งออก
(สำนักงานตรวจประมง ประจวบคีรีขันธ์)
    
นายศุภณัฐ เด็กหลี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า-ส่งออก
(สำนักงานตรวจประมง ประจวบคีรีขันธ์)
    
นางสาวณัฏฐธิดา เกื้อแก้ว

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า-ส่งออก
(สำนักงานตรวจประมง ประจวบคีรีขันธ์)
    


นายอธิปไตย ดุสรักษ์

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประจวบคีรีขันธ์)
    
นางสาววนัชพร เสืองาม

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประจวบคีรีขันธ์)
    
นางสาวหทัยกาญจน์ จักร์แก้ว

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก บางสะพาน)
    
นายนิรวัทธ์ โรจนะรัตน์

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก บางสะพาน)
    
นางสาวสายชล เสนะสกุล

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปราณบุรี)
    
นายณัฐพงษ์ เจตสิกทัต

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปราณบุรี)
    


นายฮาริส เดชะปาน

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประจวบคีรีขันธ์)
    
นายกิตติภพ วิเศษนาก

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก บางสะพาน)
    
นายชนกันต์ คงสมุทร

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปราณบุรี)
    


นายอมรเทพ เข็มโต

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก บางสะพาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

 ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ต. คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000