บุคลากรศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)
ว่าที่ร้อยตรี สมนึก พรหมศร

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางดารณี เกตุลา

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานธุรการ ส 2)
    


นางสาวบุศรา จัตุรภักตร์

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    


นางสาวณัฏฐธิดา เกื้อแก้ว


(นักวิชาการประมง)
    


นางสาวมัลลิยา แสงกลัด

นักวิชาการประมง
    


นายศุภณัฐ เด็กหลี


(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
    


นายวิศรุต อบเชย


(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

 ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ต. คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000