บุคลากรศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)
ว่าที่ร้อยตรี สมนึก พรหมศร

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวชลธิชา หอมแช่ม

นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
(หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประจวบคีรีขันธ์)
    
นางสาวศิริพร รักษาราษฎร์

นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประจวบคีรีขันธ์)
    


นางสาวณัชชา เฮงเจริญ

นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
(หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปราณบุรี)
    
นางสาวณัฐมน ดอกจันทร์

นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
( ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปราณบุรี)
    
นายธนิต มีสุข

เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปราณบุรี)
    


นางสาวพนิดา ภู่ห้อย

นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
(หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก บางสะพาน)
    


นางดารณี เกตุลา

ลูกจ้างประจำ (พนักงานธุรการ ส 3)
(สำนักงานตรวจประมง ประจวบคีรีขันธ์)
    


นายการพิภัช ต่วนภูษา

นักวิชาการประมง
( ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประจวบคีรีขันธ์)
    
นางสาวนวรัตร์ เมืองพันพงษ์

นักวิชาการประมง
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประจวบคีรีขันธ์)
    
นางสาวรุ่งนภา บุญคง

นักวิชาการประมง
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปราณบุรี)
    
นางสาวอาลิษา จันทร์ชูกลิ่น

นักวิชาการประมง
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปราณบุรี)
    
นางสาวอมรรัตน์ ตนดี

นักวิชาการประมง
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก บางสะพาน)
    
นายสุภณัฐ ฉิมพาลี

นักวิชาการประมง
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก บางสะพาน)
    
นางสาวบุศรา จัตุรภักตร์

นักวิชาการประมง
(สำนักงานตรวจประมง ประจวบคีรีขันธ์)
    


นางสาวมัลลิยา แสงกลัด

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า-ส่งออก
(สำนักงานตรวจประมง ประจวบคีรีขันธ์)
    
นายศุภณัฐ เด็กหลี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า-ส่งออก
(สำนักงานตรวจประมง ประจวบคีรีขันธ์)
    
นางสาวณัฏฐธิดา เกื้อแก้ว

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า-ส่งออก
(สำนักงานตรวจประมง ประจวบคีรีขันธ์)
    


นายอธิปไตย ดุสรักษ์

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประจวบคีรีขันธ์)
    
นางสาววนัชพร เสืองาม

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประจวบคีรีขันธ์)
    
นางสาวหทัยกาญจน์ จักร์แก้ว

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก บางสะพาน)
    
นายนิรวัทธ์ โรจนะรัตน์

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก บางสะพาน)
    
นางสาวสายชล เสนะสกุล

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปราณบุรี)
    
นายณัฐพงษ์ เจตสิกทัต

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปราณบุรี)
    


นายฮาริส เดชะปาน

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประจวบคีรีขันธ์)
    
นายกิตติภพ วิเศษนาก

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก บางสะพาน)
    
นายชนกันต์ คงสมุทร

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปราณบุรี)
    


นายอมรเทพเข็มโต

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก บางสะพาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

 ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ต. คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000