นายโอฬาร ทรงกิตติธรรม

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)
(นักวิชาการประมงปฎิบัติการ)
    


นายภาสกร นบนอบ

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(หัวหน้าด่านตรวจประมงชุมพร)
    
นายปราโมทย์ ฉิมหาด

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(หัวหน้าด่านตรวจประมงเพชรบุรี)
    


นายโอฬาร ทรงกิตติธรรม

นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
(หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประจวบคีรีขันธ์)
    
นางสาวณัชชา เฮงเจริญ

นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
( หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปราณบุรี)
    
นางสาวพนิดา ภู่ห้อย

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก บางสะพาน)
    


นางดารณี เกตุลา

ลูกจ้างประจำ (พนักงานธุรการ ส 3)
(สำนักงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) )
    


นางสาวบุศรา จัตุรภักตร์

นักวิชาการประมง
(สำนักงานด่านตรวจประมง ประจวบคีรีขันธ์)
    
นางสาวณัฏฐธิดา เกื้อแก้ว

นักวิชาการประมง
(สำนักงานด่านตรวจประมง ประจวบคีรีขันธ์)
    
นางสาวลัดดาวัลย์ เชื้อชาติ

นักวิชาการเงินและบัญชี
(สำนักงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์))
    


นางสาวสุนิสตา นิลสุวรรณ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(สำนักงานด่านตรวจประมง ประจวบคีรีขันธ์)
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

 ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ต. คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000     singkhorndof@gmail.com   0 3290 6099   0 3290 6099   แฟนเพจ