บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ว่าที่ร้อยตรี สมนึก พรหมศร

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางดารณี เกตุลา

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานธุรการ ส 2)
    
นางสาวบุศรา จัตุรภักตร์

จ้างเหมาบริการ
(นักวิชาการประมง)
    


นางสาวมัลลิยา แสงกลัด

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    

Copyright © 2016-2020 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ต. คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000