เอกสารงานวิจัย เอกสารงานวิชาการ กองตรวจสอบฯ

[2022-09-28] ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เรื่อง รายชื.. [2022-01-14] เอกสารงานวิจัย เอกสารงานวิชาการ กองตรวจสอบฯ.. [2022-01-13] พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง.. [2022-01-13] พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง.. [2022-01-13] พระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง.. [2022-01-13] พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้.. [2022-01-13] พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง.. [2022-01-13] พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558และที่แก้ไขเพิ่มเติม.. [2020-12-17] >> ระบบ Fishing info.. [2020-12-17] >> ระบบ TFCC..

เอกสารงานวิจัย เอกสารงานวิชาการ กองตรวจสอบฯ 


เอกสารงานวิจัย เอกสารงานวิชาการ เผยแพร่ปี 2551

เอกสารงานวิจัย เอกสารงานวิชาการ เผยแพร่ปี 2557

เอกสารงานวิจัย เอกสารงานวิชาการ เผยแพร่ปี 2558

เอกสารงานวิจัย เอกสารงานวิชาการ เผยแพร่ปี 2560

เอกสารงานวิจัย เอกสารงานวิชาการ เผยแพร่ปี 2561

เอกสารงานวิจัย เอกสารงานวิชาการ เผยแพร่ปี 2562

 

เอกสารงานวิจัย เอกสารงานวิชาการ เผยแพร่ปี 2563

เอกสารงานวิจัย เอกสารงานวิชาการ เผยแพร่ปี 2564

 

เอกสารงานวิจัย เอกสารงานวิชาการ เผยแพร่ปี 2565

เอกสารงานวิจัย เอกสารงานวิชาการ เผยแพร่ปี 2566