การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566


[2023-03-15] การประชุมพิจารณาข้อเสนอของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย.. [2023-03-10] การประชุมคณะทำงานแผนพัฒนาด้านการประมงต่างประเทศของกรมประมง พ.ศ. 2566 -.. [2023-03-09] ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา.. [2023-03-07] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 2/2566.. [2023-03-02] การนำเสนอบทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรมประมง ข้อมูลทางสถิติในภ.. [2023-03-01] การค้าสินค้าประมงระหว่างไทยกับรัสเซียและยูเครน.. [2023-02-28] การประชุมเพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นต่อร่างกฎระเบียบควบคุมการนำเข้าสินค้าปร.. [2023-02-28] การประชุมเตรียมการสำหรับการเข้าพบหารือของเลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูต.. [2023-02-22] การประชุมหารือกรณีโครงการศึกษาปัญหาผลกระทบของการทำประมงภายใต้กฎหมายประ.. [2023-02-17] การประชุมรับฟังการชี้แจงผลการประเมินกิจกรรมภายใต้โครงการปรับปรุงการทำป.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 


การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 31มกราคม 2566 เวลา 09.30น.

ณ ห้องประชุม 134ชั้น 3กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เริ่มประชุมเวลา09.30น.

                    การประชุมครั้งนี้มีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอภัย สุทธิสังข์) เป็นประธานการประชุม ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมงเป็นกรรมการและเลขานุการฯ โดยได้ร่วมกันรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ได้รายงานเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่องและร่วมกันพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง วาระอื่นๆ ไม่มี       

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน20คน

เลิกประชุมเวลา  11.15 น.